Pantbanker

Skylt på tegelfasad, "Pantbelåning".

En pantbank är ett företag som lånar ut pengar till dig mot att du lämnar in något som pant. Det är Länsstyrelsen som lämnar tillstånd till pantbankerna och har tillsyn över dem.

 

 
Om du vill driva en pantbank behöver du tillstånd av Länsstyrelsen. En pantbank kan endast drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området. Vi beviljar ansökan om vi bedömer att företaget kommer att bedriva en sund pantbanksverksamhet och om företaget uppfyller kraven i pantbankslagen (SFS 1995:1000). 

Pantbanker i Västra Götalands län

Det finns elva pantbanker i länet. Kontor finns i Göteborg, Borås, Trollhättan och Vänersborg. Tre av pantbankerna i Göteborg och en pantbank i Borås är lokalkontor till  pantbanker med säte i Stockholms län.

Pantbanker i Hallands län

Det finns en pantbank i länet med kontor i Halmstad.

Pantsättning

Vid pantsättning ska pantbanken lämna låntagaren en pantsedel som bevis om pantsättningen. Låntagaren ska ha fyllt 18 år och ska kunna legitimera sig både vid pantsättning och pantlösen.

Lån och lånevillkor

Den som lånar i en pantbank blir aldrig personligen ansvarig för lånet om det inte kan återbetalas. Panten är den enda säkerheten för lånet. Varje pantbank bestämmer själv vilka varor som ska godtas som pant för lån och hur mycket den ska låna ut mot säkerhet i panten.

Varje pantbank bestämmer också själv vilken ränta och vilka avgifter som skall gälla för lånet. Pantbanken får inte ändra räntan och avgifterna till låntagarens nackdel under lånetiden. 

Pantbanken får inte bevilja ett lån för längre tid än ett år. Det normala lånet löper på fyra månader. Efter att lånetiden har löpt ut skall lånet lösas.

Pantförsäljning

Om låntagaren inte löser lånet får pantbanken sälja panten för att täcka skulden. Försäljningen ska ske på offentlig auktion och ska kungöras i en tidning inom orten. Pantbanken ska underrätta låntagaren om försäljningen per brev. Överskott på försäljningen tillfaller låntagaren. Pantbanken ska underrätta låntagaren särskilt om överskottet överstiger 100 kr.

Om försäljningen inte täcker skulden får pantbanken ta den uppkomna förlusten. En låntagare blir således aldrig skyldig att betala ett underskott. Om en låntagare har pantsatt flera föremål får ett överskott från försäljningen av en pant inte kvittas mot ett underskott som uppstått vid försäljningen av en annan pant.

Poliskontroll

Polismyndigheten har rätt att ta del av uppgifterna i pantboken och att undersöka pantlagret.

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och ska se till att en sund utveckling av verksamheten främjas och att pantbankerna följer pantbankslagens och pantbanksförordningens bestämmelser.

Avgifter

När du lämnar en ansökan om att få driva pantbanksverksamhet ska du i samband med denna betala in en ansökningsavgift om 12 700 kr till Länsstyrelsen.

Pantbankerna är skyldiga att betala en årlig tillsynsavgift på 4 000 kronor. Om verksamheten bedrivs i fler än ett kontor, ska tillsynsavgift betalas med 2 400 kr för varje ytterligare kontor.