Regionala projektmedel - samverkan med Västra Götalandsregionen 

Här hittar du information om de regionala projektmedel som finns att söka hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna de statliga myndigheterna i länet, miljöfrågor samt jämställdhets- och integrationsfrågor. Länsstyrelsen ser särskilt positivt på ansökningar inom dessa områden.

Vilken typ av projekt kan beviljas medel?

Projektstödet är avsett för verksamhet som kan ge effekter på tillväxten på kortare och längre sikt. Stöd beviljas normalt inte till enstaka arrangemang, mässor, konferenser etc.

För att ett projekt ska kunna beviljas medel bör det inrymmas i något av de tre prioriterade områdena som beskrivs i Strategi för användningen av Länsstyrelsens projektmedel:

  1. projekt som initieras av Länsstyrelsens egna sakenheter,
  2. projekt som stimulerar samordningen av den statliga verksamheten i länet,
  3. transnationella projekt där Länsstyrelsen har förutsättningar att vara en viktig projektpartner exempelvis inom Interreg-programmen Nordsjön respektive Östersjön samt till initiativprojekt från länsledningen. Medfinansiering av strukturfondsprojekt överlåts huvudsakligen på Västra Götalandsregionen förutom ärenden som berör enheten för integration och jämställdhet.

För att ett projekt ska beviljas projektmedel måste det även ha anknytning till något av de områden som ingår i det regionala tillväxtprogrammet för Västra Götaland. Vill du veta mer om tillväxtprogrammet se Västra Götalandsregionens webbplats.

Kontakta gärna Länsstyrelsen för att diskutera din idé innan du skickar in ansökan!

Vem kan söka?

Företag, myndigheter och organisationer som vill bedriva utvecklingsverksamhet i projektform under en avgränsad tidsperiod.

Observera dock att ett enskilt företag endast kan beviljas stöd om det avser driva ett projekt tillsammans med andra privata eller offentliga aktörer. Resultatet av projektet ska också kunna offentliggöras och spridas till en bred allmänhet.

Vad ska en ansökan innehålla?

Ansökan ska göras på Länsstyrelsens blankett, och vara underskriven av firmatecknare eller motsvarande. Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet, av målet och vad man ska ha uppnått när projektet är avslutat.

En ansökan måste också innehålla en budget och uppgift om den tilltänkta projektfinansieringen, indelat i egen finansiering (eget arbete kan tas med som egen finansiering, dock i begränsad omfattning) samt övrig finansiering inklusive det sökta beloppet från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska beakta de nationella målen för jämställdhet, integration och miljö för att säkerställa en hållbar regional utveckling. Länsstyrelsen ställer därför särskilda krav gällande jämställdhet. I ansökan ska därför den sökande ange hur projektet påverkar kvinnor och män. Även projektets eventuella påverkan på miljön ska redovisas.

Hur stort bidrag kan ett projekt få?

Hur stort bidrag som kan beviljas beror på tillgången på medel och på projektet. Det varierar därför mycket mellan olika typer av projekt. Länsstyrelsen kan dock aldrig bevilja mer än 50 procent av projektets totala kostnader. Huvudregeln är att medlen betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska utgifterna för projektet. Det är möjligt att rekvirera under projektets gång, det vill säga få delutbetalningar av beviljade projektmedel.

Hur behandlas ansökan och hur lång tid tar det?

När projektansökan kommit in till Länsstyrelsen bereds den med stöd av olika kompetenser inom regional utveckling men också inom jämställdhet, integration och miljö. Hur lång tid det tar beror på hur fullständig ansökan är när den kommer in. Vår erfarenhet är att det tar cirka två månader innan ett beslut är klart.