Vattenbruk

De naturliga förutsättningarna för att bedriva vattenbruk i Västra Götalands län är goda. En mångfald av stora och små sjöar samt en lång kuststräcka mot västerhavet erbjuder stora vattenområden där det är möjligt att odla såväl sötvattensorganismer som saltvattensorganismer. 

De vanligaste arterna som odlas längs västerhavskusten idag är blåmussla och ostron. Det är i huvudsak längs länets mellersta och norra delar av kuststräckan som denna odlingsverksamhet bedrivs. Odling av några andra arter än dessa förekommer inte i någon nämnvärd omfattning.

I länets sjöar och landbaserade vattenbruksanläggningar är regnbåge, öring och sötvattenskräftor de vanligaste odlande arterna. Merparten av det som odlas kommersiellt i länet är avsett för mänsklig konsumtion. Endast en liten del av det som odlas är avsett för andra ändamål än för konsumtion. Det handlar då nästan uteslutande om odling av fisk och sötvattenskräftor för utsättning/utplantering.

All odlingsverksamhet av fisk, musslor, ostron och kräftor kräver tillstånd enligt fiskerilagstiftningen. Länsstyrelsen är den myndighet som utfärdar sådana odlingstillstånd.

Musselodling i Lysekils kommun

Under de senaste åren har intresset för att bedriva vattenbruk i länet ökat både vad avser odling av fisk och odling av blötdjur som exempelvis musslor och ostron. Utveckling av ny odlingsteknik i kombinationen med en ökad satsning på vattenbrukssektorn inom EU samt en ökad hälso- och miljömedvetenhet kan vara några av förklaringarna till detta. I detta avseende är speciellt musslan en art som bör ha framtiden för sig när det gäller vattenbrukssektorns utveckling i länet.

Förutom att vara ett nyttigt och hälsosamt livsmedel har musslan en stor potential inom många andra områden som exempelvis djurfoder och framställning av biogas. Odling av blötdjur är dessutom en av få produktionsmetoder som har en positiv effekt på miljön och då främst havsmiljön.

Tack vare musslans förmåga att ta upp näringsämnen ur havsvatten så bidrar musselodlingsverksamhet till att minska effekterna av övergödningen i havet.

 Havs- och fiskeriprogrammet

Det nya havs- och fiskeriprogrammet löper från 2014 fram till och med 2020. Det består av stöd för att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats 

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats