Tillsyn över vattenverksamheter

Länsstyrelsen har med några undantag tillsynsansvar över vattenverksamhet i länet. Tillsynen är både främjande - förebyggande med rådgivning, information och riktade insatser men den är också kontrollerande.

Tillsynsansvar

Länsstyrelsen är med några få undantag tillsynsansvarig över tillstånds-  och anmälningspliktig vattenverksamhet i länet. Några undantag finns:

 • Skogsstyrelsen har tillsynsansvar för skyddsdikning och dikesrensning i skoglig miljö. Riskerar fisket att skadas av rensningen ska även en anmälan göras till länsstyrelsen.
 • Generalläkaren har det operativa tillsynsansvaret för vattenverksamhet i de fall där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamhetsutövare.
 • Kommunen har tillsynsansvar för verksamheter som innebär avledande av avloppsvatten. Avloppsvatten omfattar även dagvatten. För eventuell markavvattning som blir aktuell i samband med avledande av avloppsvatten är länsstyrelsen tillsynsansvarig.

Lagefterlevnad och förebyggande arbete

I Länsstyrelsens främjande och förebyggande tillsynsarbete ingår rådgivning, information och riktade insatser.

I tillsynen ingår också att kontrollera att föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken följs. Länsstyrelsen kan i det enskilda fallet besluta om de förbud eller åtgärder som behövs för att säkerställa syftet med miljöbalken.

Händelsestyrd tillsyn – klagomål

Länsstyrelsen får ibland in klagomål ("begäran om tillsyn") som handlar om till exempel att en fastighetsägare borde rensa sina diken och ledningar, eller att någon brygger en brygga eller fyller ut ett vattenområde. Anledningarna till klagomålen är oftast att man upplever risk för försämrad tillgänglighet, översvämningar eller faktisk skada på den egna fastigheten. 

Tillsyn som rör enskilda intressen

I tillsynen ska tillsynsmyndigheten beakta både allmänna och enskilda intressen, men när det rör sig om enskilda intressen är tillsynsmyndighetens skyldighet att agera mer begränsad.

Enskilda intressen är sådana intressen som endast berör enskilda parter, exempelvis närliggande fastigheter eller grannar, fiskerättsinnehavare eller privata vattenuttag. Allmänna intressen är sådana intressen som många har nytta av och som inte ingår i privat ägo, exempelvis växt- och djurliv, naturreservat, framkomlighet eller farleder.

Tillsynsmyndigheten är inte skyldig att lösa tvister mellan enskilda. De tvistande kan hänvisas till att lösa frågan i samförstånd och kompromiss eller genom en civilrättslig process.

Resurser för tillsyn och prioritering av ärenden

Länsstyrelsens resurser för tillsyn är begränsad. Därför prioriteras i första hand tillsyn för att uppfylla miljökvalitetsmål och tillsyn som har stor miljönytta.

Ärenden där allmänna intressen riskerar skada prioriteras framför klagomål där enbart enskilda intressen riskerar skada. I viss utsträckning hanterar länsstyrelsen ärenden som gäller enskilda intressen, men bekostar vanligtvis inte några utredningar.

Om klagomålet rör enskilda intressen bör den som klagar i första hand göra vad den kan för att själv försöka lösa problemet. Brister i kommunikationen mellan parter kan ofta vara ett betydligt större problem än till exempel bristande underhåll av en vattenanläggning.

Exempel på klagomålsärenden där länsstyrelsen normalt inte agerar

 • Klagomål om att diken eller ledningar har för små dimensioner. Det framförs ibland synpunkter på att "grannens" diken eller ledningar är underdimensionerade. Länsstyrelsen har inga möjligheter att förelägga någon att öka dimensionen eller på annat sätt ändra utformningen av befintliga system som funnits under lång tid. 
 • Klagomål som avser underhåll av naturliga vattendrag. Det finns ingen skyldighet för en fastighetsägare att utföra underhåll av ett naturligt vattendrag genom att ta bort nedfallna träd eller annat organiskt material som ligger i vattendraget. Naturliga vattendrag ska så långt möjligt – med naturliga processer – utvecklas fritt. 
 • Internt klagomål inom samfällighet. Ibland gäller klagomålet en samfällighet (exempelvis ett dikningsföretag, en vägsamfällighet eller bryggförening), där den som klagar är medlem. Då avslutas ärendet oftast med information om att den klagande har ett stort eget ansvar och om styrelsen eller motsvarande inte kan lösa problemet så får tvisten lösas genom en civilrättslig process.

Länsstyrelsen hanterar inte klagomål som rör ersättning, tvångsrätt, inlösen eller andra civilrättsliga frågor.

Hur du begär tillsyn – lämnar klagomål

Om du misstänker att någon utfört en otillåten vattenverksamhet och vill att länsstyrelsen ska undersöka detta (bedriva tillsyn) gör så här:

 • Skriv ner tydligt vad du iakttagit.
 • Exempel på punkter att ta med i beskrivningen:
  • varför du tror att verksamheten är otillåten
  • vilka negativa konsekvenser du tror har samband med vattenverksamheten
  • på vilket sätt du drabbas av vattenverksamheten.
 • Dokumentera händelsen/verksamheten med foton. 
 • Peka ut den berörda platsen på karta, och ange adress eller fastighetsbeteckning. 
 • Skicka din beskrivning, fotodokumentation, och kartor till länsstyrelsen, helst via e-post. 
 • Skriv även att ärendet rör tillsyn av vattenverksamhet (gärna i ämnesfältet).

När dina handlingar har inkommit till Länsstyrelsen öppnar vi ett tillsynsärende och utreder om vattenverksamheten varit otillåten eller inte. För otillåtna vattenverksamheter kan det bli aktuellt att stoppa pågående arbeten, förelägga om återställande och åtalsanmäla åtgärden.

Egeninitierad tillsyn

Egeninitierad tillsyn innebär att det är länsstyrelsen som tar initiativ till tillsynen. Detta görs till exempel för att kontrollera efterlevnaden av villkor i tillstånd eller för att genom tillsynsprojekt genomföra riktade satsningar inom områden där det finns behov för miljöförbättring. 

Ett exempel på ett sådant tillsynsprojekt är Projekt Miljöanpassad tillsyn som startade under våren 2017.  Det har i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag och rigga de processer som krävs för en miljöanpassad tillsyn av dammar och vattenkraftverk.