Tillstånd till vattenverksamhet

Tillstånd till vattenverksamhet söks i allmänhet hos Mark- och miljödomstolen. Tillståndsprocessen omfattar flera steg och inleds med ett samråd med länsstyrelsen.

När krävs tillstånd?

Huvudregeln är att det krävs tillstånd till vattenverksamhet [§]. Det finns dock flera undantag som antingen innebär att verksamheten ska anmälas eller att varken anmälan eller tillstånd krävs.

Tillstånd krävs om:

  • vattenverksamhetens omfattning överskrider gränsen för anmälningsplikt (se listan över anmälningspliktig vattenverksamhet) [§]
  • vattenverksamheten inte finns i listan över anmälningspliktig vattenverksamhet. Däremot behövs inte tillstånd om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena [§].  
  • det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön [§]
  • någon enskild hävdar skada på ett enskilt intresse (exempelvis en fastighet, badplats, båthamn, vattenuttag) och länsstyrelsen bedömer att det finns skäl för detta [§].
  • åtgärden innebär markavvattning [§].

Att söka tillstånd

För vattenverksamheter som omfattas av tillståndsplikt ska tillstånd sökas hos Mark- och miljödomstolen. Undantag utgör tillstånd till markavvattning som i de flesta fall istället söks hos länsstyrelsen [§].

Tillståndsprocessen

Tillståndsprocessen innehåller följande steg:

1. Samrådsunderlag

Sökanden tar fram ett samrådsunderlag till samrådet. Eventuell avstämning görs med Länsstyrelsen om samrådskrets och samrådsunderlagets innehåll. Samrådsunderlag skickas till länsstyrelsen.

2. Samråd

Sökanden samråder först med Länsstyrelsen. Samrådsunderlag skickas därefter till andra berörda myndigheter och enskilda som ska samrådas med.

3. Samrådsredogörelse

Sökanden sammanställer en samrådsredogörelse som skickas till Länsstyrelsen.

4. Beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen fattar beslut om den planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Eventuellt sker samråd med utökad krets.

5. Miljökonsekvensbeskrivning och ansökan

Sökanden tar fram miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ansökan.

6. Ansökan om tillstånd och tillhörande MKB

Sökanden skickar ansökan om tillstånd och tillhörande MKB till Mark- och miljödomstolen.

7. Tillståndsprövning vid Mark- och miljödomstolen

- Tillståndsansökan kungörs i någon/några tidningar.

- Länsstyrelsen, sakägare, och eventuellt andra berörda myndigheter och enskilda ges möjlighet att yttra sig.

- Sökanden får möjlighet att bemöta yttrandena. 

8. Huvudförhandling och syn

Domstolen håller normalt en huvudförhandling där de olika sakägarna kan framställa yrkanden och lämna synpunkter. Vid behov genomförs även syn på platsen (d.v.s. platsbesök).

9. Dom

Dom från Mark- och miljödomstolen. 

 

Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som ska kontrollera att tillståndet för vattenverksamhet följs.

Vägledning för tillståndsansökan

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt prövar tillståndsansökningar inom hela Västra Götalands län.

För vägledning om tillståndsansökan se Mark- och miljödomstolens vägledning samt länsstyrelsens faktabroschyr om att söka tillstånd till vattenverksamhet.

På sidan om markavvattning finns vägledning för ansökan om dispens från markavvattningsförbudet och tillstånd till markavvattning.

Kostnader

Kostnader för en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet består av flera delar:

  • Domstolens kostnad för prövningen
  • Kostnader för kungörelser i ortstidningar
  • Kostnader för konsultutredningar
  • Kostnader för motparters utgifter (dessa regleras av domstolen vid prövningen i målet)
  • Kostnader för juridiskt ombud

Hur lång tid tar det?

Tillståndsprocessen hos Mark- och miljödomstolen kan ta mellan 6-12 månader. Utöver det tillkommer den tid som det tar att genomföra samråden och göra de utredningar som ska ligga till grund för innehållet i ansökan. Om den ansökta verksamheten är omfattande eller andra särskilda omständigheter komplicerar handläggningen, tar det längre tid.