Prioritering av anläggningar för kommande tillsyn

Det är viktigt att tillsyn och åtgärder sätts in där de ger störst nytta för miljön. Under våren och hösten 2017 analyserar vi vilka vattensystem som ska prioriteras i den kommande tillsynen som inleds när de nya reglerna för småskalig vattenkraft är på plats. Här kan du läsa om vilka faktorer vi tittar på när vi gör urvalet.

För att avgöra vilka anläggningar som ska prioriteras i tillsynen behöver vi börja med att sammanställa kunskap om de vattensystem som har koppling till dammar och vattenkraftverk. Vi tittar bland annat på vilka naturvärden och miljöproblem som finns i vattnen. Exempel på viktiga naturvärden är långvandrande fiskarter, rödlistade och särskilt skyddsvärda arter och viktiga bestånd och livsmiljöer för växter och djur.

Vandringshinder och onaturliga flöden i vattendraget är exempel på miljöproblem som påverkar djur- och växtlivet. Vattenmyndighetens klassificering av ekologisk status ger vägledning i vilka miljöproblem, med koppling till dammar och vattenkraftverk, som är särskilt angelägna att åtgärda. Vattendrag och sjöar av nationellt intresse, till exempel Natura 2000-områden, ges förtur i tillsynsarbetet.

Vi tittar också på vilken effekt miljöåtgärderna kan förväntas få. Detta för att säkerställa att såväl tillsyn som åtgärder sätts in där de ger störst miljönytta. 

Avvägningar mellan olika intressen

I prioriteringen av anläggningar tittar vi även på andra intressen, bland annat väger vi in vilken betydelse ett vattenkraftverk har för samhällets samlade elproduktion. I det här sammanhanget är det samhällsnyttan som står i fokus.

Vi tittar också på om anläggningarna har kulturmiljövärden som behöver bevaras. Många av länets småskaliga vattenkraftverk har en lång historia och byggdes ursprungligen som sågar och kvarnar. Vid dessa anläggningar kan det finnas höga kulturmiljövärden som vi behöver ta hänsyn till i arbetet med tillsyn och åtgärder.

Med bra kunskapsunderlag går det ofta att hitta kompromisslösningar som är acceptabla ur såväl natur- som kulturmiljöperspektiv. För att vi ska kunna göra rätt avvägningar och se till att våra underlag vilar på sammanvägda bedömningar bidrar experter från vattenvård, naturvård och kulturmiljö i prioriteringsarbetet.

Anpassas till nationella strategier och mål

Vi drar nytta av de metoder och strategier som tagits fram i det nationella arbetet "Dialog om vattenkraft och miljö", som du kan läsa mer om hos Havs- och vattenmyndigheten. Det arbetet har pågått under ett antal år och involverar myndigheter, branschföreträdare och intresseorganisationer.

Arbetet med tillsyn och miljöåtgärder anpassas förstås också till de förutsättningar som ges i form av nationella mål och lagstiftning.