Om projektet

Projekt Miljöanpassad tillsyn har i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag och rigga de processer som krävs för en miljöanpassad tillsyn. Projektet fokuserar på att minska vattenkraftens påverkan på djur- och växtlivet.

Projektet finansieras med pengar från HaV
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har gett länsstyrelserna extra pengar för arbetet med tillsyn av vattenverksamhet. Målet är att vattenkraften ska leva upp till dagens miljökrav och uppfylla kraven i vattendirektivet. Det extra tillskottet har koppling till budgetpropositionen för 2017, där regeringen har avsatt medel för miljöåtgärder inom vattenkraften. Satsningen är en del i arbetet för att nå syftet med Energiöverenskommelsen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått sammanlagt 1,3 miljoner kronor för 2017. Pengarna används för att finansiera projektet Miljöanpassad tillsyn som drog igång i början av 2017.

Steg 1: Prioritering av värdefulla vattendrag
Det är viktigt att tillsyn och åtgärder sätts in där de ger mest nytta för miljön. Steg ett i projektet är därför att analysera vilka vattensystem som är särskilt värdefulla och som bör prioriteras i kommande tillsynsinsatser. I urvalsprocessen vägs vattnets naturvärden mot vattenkraftverkets betydelse för samhällets samlade elproduktion. Länsstyrelsen tittar också på om det finns kulturmiljövärden som är viktiga att ta hänsyn till. Prioriteringsarbetet görs under våren och hösten 2017. Läs mer om prioriteringsarbetet.

Parallellt arbetar vi med information och med att rigga förutsättningar för dialog med berörda parter. Projektet har också i uppdrag att handlägga de klagomålsärenden som kan komma in till myndigheten.

Steg 2: Ta initiativ till nya tillsynsinsatser
Nästa steg i projektet blir att påbörja tillsyn i prioriterade vattenområden. Vi inväntar de nya reglerna för småskalig vattenkraft innan vi inleder nya tillsynsärenden. Berörda verksamhetsutövare kommer att informeras i god tid innan vi påbörjar tillsynsarbetet.

Information längs vägen
Vi är måna om att ge verksamhetsutövare och andra berörda insyn i vårt arbete. Vi informerar om vad som händer i projektet och de resultat vi kommer fram till. Du som har frågor är alltid välkommen att kontakta oss i projektgruppen.

Bakgrund
I Västra Götaland finns ungefär 900 dammar och 300 vattenkraftverk, många av dem är små kraftverk med liten elproduktion. Anläggningarna kräver tillstånd enligt miljöbalken. I tillståndet anges hur verksamheten ska drivas och vilka åtgärder som krävs för att minimera påverkan på miljön. Många anläggningar i länet saknar miljötillstånd och uppnår inte dagens miljökrav.

Det enskilt största problemet är att vattenkraftverk och dammar är vandringshinder för fiskar. Vattenreglering påverkar också livsmiljön för vattenlevande växter och djur.

Miljöproblem kopplade till vattenkraftverk och dammar

I Länsstyrelsens uppdrag ingår att följa upp att vattenkraften uppfyller reglerna i miljöbalken och kraven i EU:s vattendirektiv. Tillsynsarbetet ska också bidra till att vi når miljömålen, främst målen "Levande sjöar och vattendrag" och "Ett rikt växt- och djurliv".

I Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt är tillsyn och åtgärder för att miljöanpassa vattenkraftverk och dammar ett prioriterat område för att uppnå miljökvalitetsnormerna.  

Om en anläggning saknar giltigt tillstånd kan Länsstyrelsen begära att ägaren ansöker om ett sådant hos mark- och miljödomstolen. Information om tillståndsansökan.