Projekt Miljöanpassad tillsyn

Projekt Miljöanpassad tillsyn ska rigga förutsättningar för Länsstyrelsens arbete med tillsyn och åtgärder inom vattenkraft. Målet är att minska vattenkraftens påverkan på miljön. Ett första steg är att kartlägga i vilka vattensystem tillsynen ger störst nytta.
  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Om projektethttp://extra.lansstyrelsen.se/rolfsan/SiteCollectionImages/sv/folj-atgardsarbetet/Hultadammspang2_416.jpg
Projekt Miljöanpassad tillsyn har i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag och rigga de processer som krävs för en...
/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/vattenverksamhet/dammar-och-vattenkraftverk/projekt-miljoanpassad-tillsyn/Sidor/om-projektet.aspxNavigering på sidan
Prioriteringsarbetet/vastragotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/vattenverksamhet/viskafors.jpg
Det är viktigt att tillsyn och åtgärder sätts in där de ger störst nytta för miljön.
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/vattenverksamhet/dammar-och-vattenkraftverk/projekt-miljoanpassad-tillsyn/Sidor/prioriteringsarbete.aspxNavigering på sidan

​Länsstyrelsen har tillsyn över vattenverksamhet, däribland vattenkraftverk och dammar. Det betyder att vi kontrollerar att verksamheten uppfyller reglerna i miljöbalken och EU:s vattendirektiv. Genom tillsyn och åtgärder ska vi minimera vattenkraftens påverkan på djur- och växtlivet och bidra till att vi når miljömålen "Levande sjöar och vattendrag" och "Ett rikt växt- och djurliv".

Projekt Miljöanpassad tillsyn har i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag och rigga de processer som krävs för en miljöanpassad tillsyn av dammar och kraftverk. Projektet startade våren 2017.

På den här sidan kan du följa hur arbetet fortskrider. Vi kommer inte att inleda några nya tillsynsinsatser förrän det nya regelverket för småskalig vattenkraft är på plats. Vi kommer att ta direktkontakt med berörda verksamhetsutövare i god tid innan vi inleder nya tillsynsinsatser.

Läs mer om projektet.

Aktuellt i projektet

30 oktober 2017
Ålens vägval vid Ålgårda kraftverk
Nu under hösten görs studier för att se hur ålarna använder vandringsvägarna för att ta sig förbi Ålgårda kraftverk i Halland. I en första omgång har 18 ålar märkts med sändare som registrerar deras vägval.
Läs hela nyheten. 

2 oktober 2017
Länsstyrelsen stödjer regeringens lagförslag om vattenkraft
I slutet av juni i år presenterade regeringen sitt förslag till ändringar i lagstiftningen kring prövning av vattenkraftens miljöpåverkan. Lagändringarna är ett första steg i att genomföra de vattenkraftsrelaterade delarna i den så kallade energiöverenskommelsen som träffades mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i juni 2016.

Energiöverenskommelsen slår fast att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft.
Ambitionen med regeringens lagförslag är en enklare och effektivare prövning av vattenkraftverk och dammar. Bland annat föreslås en nationell plan som styr i vilken ordning anläggningarna ska prioriteras i tillståndsprövningen. Regeringen föreslår också en fond för att medfinansiera de miljöåtgärder som krävs i småskaliga anläggningar. Fonden är tänkt att finansieras av de stora vattenkraftsbolagen.

Regeringens förslag har varit på remiss hos kommuner, myndigheter och andra berörda intressenter. Den 2 oktober skickade vi på Länsstyrelsen in vårt remissvar till regeringen. Vårt svar innebär att vi i stort stödjer regeringens förslag. Om lagförslaget går igenom träder de nya reglerna i kraft den 1 mars 2018. På regeringens webbplats kan du läsa regeringens förslag "Promemoria Vattenmiljö och vattenkraft"

2-3 maj
Konferens om miljöåtgärder inom vattenkraft
Den 2-3 maj ordnade Havs- och vattenmyndigheten en nationell konferens på temat erfarenheter och förutsättningar i arbetet med miljöåtgärder för att minska vattenkraftens påverkan på vattenekosystemen. Bland deltagarna fanns representanter från länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät. 

18 april 2017
Rätt åtgärder på rätt plats
Under våren 2017 kartlägger vi vilka vattensystem som är särskilt värdefulla och som ska prioriteras i det fortsatta tillsynsarbetet. I urvalet vägs vattnets naturvärden mot vattenkraftverkets betydelse för samhällets samlade elproduktion. Vi tittar också på om det finns kulturmiljövärden som är viktiga att ta hänsyn till.
Läs mer om prioriteringsarbetet.

22 mars 2017
Projektet informerade på Vattenrådens dag
Projektledare Daniel Johansson och antikvarie Gunilla Roos Nilson medverkade på Vattenrådens dag den 22 mars. Dagen gav oss tillfälle att berätta om projektet och hur arbetet ska genomföras samt svara på frågor från deltagarna. Vattenrådens dag är en årlig konferens för vattenråd inom Västerhavets distrikt, handläggare på länsstyrelser och andra med uppdrag inom vattenförvaltningen. Dagen arrangerades av Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt.
Läs programmet för Vattenrådens.

8 februari 2017
Länsstyrelsen får 1,3 miljoner för att minska vattenkraftens miljöpåverkan
Pengarna ska finansiera ett nytt projekt med fokus på tillsyn och åtgärder som minskar vattenkraftens påverkan på djur- och växtlivet. Ett första steg är att kartlägga i vilka vattensystem tillsynen ger störst nytta för miljön.    
Läs nyheten om projekt Miljöanpassad tillsyn

 Läs mer om vattenkraftverk och dammar

På Länsstyrelsens sida om dammar och vattenkraftverk finns information om hur du söker tillstånd för din verksamhet. Där samlar vi även exempel på åtgärder som kan vidtas att miljöanpassa verksamheten samt länkar till mer information i ämnet.
Länsstyrelsens sida om Vattenkraftverk och dammar

Du kan också läsa mer hos Havs- och vattenmyndigheten.  
Havs- och vattenmyndighetens sidor om dammar och vattenkraftverk

 Fiskvandring och vattenkraft

​Vattenkraftverk och dammar blir ofta hinder för fiskar och andra djur som använder våra vatten som vandringsväg. Att anlägga en fiskväg förbi anläggningen kan vara en lösning kan vara en lösning på problemet. Vattenmyndigheten i Västerhavet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gjort en film som visar hur en fiskväg fungerar.