Projekt Miljöanpassad tillsyn

Projekt Miljöanpassad tillsyn ska rigga förutsättningar för Länsstyrelsens arbete med tillsyn och åtgärder inom vattenkraft. Målet är att minska vattenkraftens påverkan på miljön. Ett första steg är att kartlägga i vilka vattensystem tillsynen ger störst nytta.

​Länsstyrelsen har tillsyn över vattenverksamhet, däribland vattenkraftverk och dammar. Det betyder att vi kontrollerar att verksamheten uppfyller reglerna i miljöbalken och EU:s vattendirektiv. Genom tillsyn och åtgärder ska vi minimera vattenkraftens påverkan på djur- och växtlivet och bidra till att vi når miljömålen "Levande sjöar och vattendrag" och "Ett rikt växt- och djurliv".

Projekt Miljöanpassad tillsyn har i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag och rigga de processer som krävs för en miljöanpassad tillsyn av dammar och kraftverk. Projektet startade våren 2017.

På den här sidan kan du följa hur arbetet fortskrider. Vi kommer inte att inleda några nya tillsynsinsatser förrän det nya regelverket för småskalig vattenkraft är på plats. Vi kommer att ta direktkontakt med berörda verksamhetsutövare i god tid innan vi inleder nya tillsynsinsatser.

Läs mer om projektet.

Aktuellt i projektet

2-3 maj
Konferens om miljöåtgärder inom vattenkraft
Den 2-3 maj ordnade Havs- och vattenmyndigheten en nationell konferens på temat erfarenheter och förutsättningar i arbetet med miljöåtgärder för att minska vattenkraftens påverkan på vattenekosystemen. Bland deltagarna fanns representanter från länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät. 

18 april 2017
Rätt åtgärder på rätt plats
Under våren 2017 kartlägger vi vilka vattensystem som är särskilt värdefulla och som ska prioriteras i det fortsatta tillsynsarbetet. I urvalet vägs vattnets naturvärden mot vattenkraftverkets betydelse för samhällets samlade elproduktion. Vi tittar också på om det finns kulturmiljövärden som är viktiga att ta hänsyn till.
Läs mer om prioriteringsarbetet.

22 mars 2017
Projektet informerade på Vattenrådens dag
Projektledare Daniel Johansson och antikvarie Gunilla Roos Nilson medverkade på Vattenrådens dag den 22 mars. Dagen gav oss tillfälle att berätta om projektet och hur arbetet ska genomföras samt svara på frågor från deltagarna. Vattenrådens dag är en årlig konferens för vattenråd inom Västerhavets distrikt, handläggare på länsstyrelser och andra med uppdrag inom vattenförvaltningen. Dagen arrangerades av Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt.
Läs programmet för Vattenrådens.

8 februari 2017
Länsstyrelsen får 1,3 miljoner för att minska vattenkraftens miljöpåverkan
Pengarna ska finansiera ett nytt projekt med fokus på tillsyn och åtgärder som minskar vattenkraftens påverkan på djur- och växtlivet. Ett första steg är att kartlägga i vilka vattensystem tillsynen ger störst nytta för miljön.    
Läs nyheten om projekt Miljöanpassad tillsyn