Dammar och vattenkraftverk

I Västra Götalands län finns ungefär 900 dammar och 300 vattenkraftverk. Vattenkraft är en viktig energikälla, men anläggningarna har stor påverkan på växt- och djurlivet i och vid vattendragen.
Vattenkraftverk vid Viskafors, Foto: Susanna Hogdin

Länsstyrelsen har tillsyn över vattenverksamhet, däribland vattenkraftverk och dammar. Det betyder att vi kontrollerar att verksamheten uppfyller reglerna i miljöbalken och EU:s vattendirektiv. I tillsynsarbetet fokuserar vi på att följa upp och stimulera åtgärder som minimerar påverkan på miljön. Tillsynen ska bidra till att vi når miljömålen. När det gäller dammar och vattenkraftverk är det framför allt miljömålet "Levande sjöar och vattendrag" som står i fokus, men även målet "Ett rikt växt och djurliv" är viktigt i sammanhanget.  

Vattenkraft är viktig men påverkar miljön
Vattenkraft är en av våra viktigaste energikällor. Vattenbaserad elproduktion släpper inte ut några klimatpåverkande gaser och är ur den synvinkeln bra för miljön. Samtidigt orsakar dammar och vattenkraftverk andra miljöproblem. Till exempel är anläggningarna vandringshinder för fiskar, och vattenregleringen påverkar livsmiljön för växter och djur i och vid vattendragen.

I länet finns det några få storskaliga vattenkraftverk som står för merparten av den vattenbaserade elproduktionen. Dessa anläggningar är viktiga för Sveriges samlade elförsörjning. De flesta av länets vattenkraftverk är emellertid småskaliga verksamheter. Dessa anläggningar har ofta stor påverkan på miljön i förhållande till den mängd el de producerar.  

Några av de vanligaste miljöproblemen som är knutna till vattenkraften:

  • Anläggningarna är ofta vandringshinder för fisk som öring, lax, ål, asp och nejonögon. Vandringshindren gör att fisken stängs ute från sina naturliga lek- och uppväxtområden.
  • Nedströms vandrande fisk riskerar att skadas i turbiner eller fastna i intagsgaller.
  • Avledning av vatten till kraftverken medför kraftigt minskade flöden i vattendragen och kan i värsta fall leda till torrläggning.
  • Omfattande reglering av vatten i sjöar innebär att strandnära områden tidvis blir torrlagda.
  • Uppdämning av vatten innebär att strömmande vattendrag försvinner, vilket påverkar djur- och växtliv.
  • Snabba minskningar av vattenflödet, till exempel vid driftstörningar i en anläggning, kan orsaka fiskdöd och andra skador på djur- och växtlivet.

Kräver tillstånd
För att få driva ett vattenkraftverk måste du kunna visa att du har ett gällande tillstånd enligt miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning. I tillståndet står det hur verksamheten ska skötas och vilka åtgärder som måste vidtas för att minimera påverkan på miljön.

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet görs hos mark- och miljödomstolen. Domstolens tillståndsprövning ska föregås av ett samråd med myndigheter och enskilda berörda.

Underhållsarbeten eller ombyggnad av din anläggning kan kräva tillstånd eller en formell anmälan till Länsstyrelsen. Kontakta alltid Länsstyrelsen om du planerar åtgärder vid din anläggning.

Du som äger ett vattenkraftverk måste arbeta med egenkontroll av verksamheten. Det innebär att du löpande ska planera, kontrollera och följa upp din verksamhet för att minska miljöpåverkan.

Läs mer i vårt informationsmaterial "Samråd inför ansökan om tillstånd till vattenkraftverk" och "Checklista vid tillsynsbesök av dammar och vattenkraftverk", och i vår broschyr "Egenkontroll vid dammar och kraftverk". Du kan också läsa mer om tillstånd, åtgärder och miljöpåverkan på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Vattenkraft och kulturmiljö
Många småskaliga dammar och vattenkraftverk byggdes för mer än 100 år sedan för att driva kvarnar och sågverk. En del anläggningar har byggts om för att kunna producera el, men det är också vanligt att verksamheten har upphört och att anläggningarna har övergivits. Vissa av de äldre anläggningarna är kulturhistoriskt intressanta och kan vara värda att bevara för framtiden.

Miljöåtgärder
När ett vattendrags naturliga miljö inte kan återskapas eller bevaras kan miljöpåverkan begränsas genom olika åtgärder. En vanlig miljöåtgärd är att anlägga en fiskväg så att fiskarna får fri vandringsväg förbi dammen eller kraftverket. Det kan också handla om åtgärder för att säkerställa godtagbara vattenflöden. Kunskapen om hur dammar och vattenkraftverk kan miljöanpassas har förbättrats de senaste åren. 

Det finns ett stort behov av miljöåtgärder vid flera av länets dammar och vattenkraftverk. Många anläggningar byggdes i en tid då miljökraven var lägre än idag. Även tillstånden som reglerar verksamheterna är gamla och uppfyller inte dagens miljökrav. Många av de mindre anläggningarna saknar giltiga miljötillstånd.

Läs mer i vårt informationsblad "Miljöanpassningsåtgärder vid dammar och vattenkraftverk". Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten i Västerhavet har tagit fram en film som visar hur en fiskväg fungerar.  

Dammsäkerhet
Den som ansvarar för en damm måste noggrant sköta om och kontrollera anläggningen så att det inte uppstår ett dammbrott. En damm som havererar kan innebära förlust av människoliv och få andra allvarliga konsekvenser för samhället. 2014 infördes nya bestämmelser om dammsäkerhet som innebär att dammar ska säkerhetsklassas.

Läs mer om dammsäkerhet och skyldigheter för dammägare.