Dammsäkerhet och skyldigheter för dammägare

Du som äger en damm ansvarar för att sköta om dammen så att det inte inträffar dammbrott eller andra haverier. Äger du en damm för vattenreglering är du skyldig att ersätta skador som orsakas av att din anläggning inte ger avsett skydd mot dammhaveri.  

Du ska regelbundet kontrollera och dokumentera dammens skick. Till exempel ska du kontrollera följande och vidta åtgärder när det behövs:

  • Onormalt eller ökat läckage genom dammen.
  • Sättningar, sprickor, sjunkhål, rörelser eller andra förändringar av dammen.
  • Förekomst av träd och buskar med rötter som kan skada dammkonstruktionen.
  • Att samtliga luckor och andra rörliga delar i dammen fungerar.
  • Att peglar och andra vattenståndsmätare är hela, placerade på rätt nivå och överensstämmer med tillståndet.

Dammen ska kunna släppa igenom de högsta vattenflödena utan att riskera att brista. Överströmning av dammkrönet kan göra att dammen skadas allvarligt och i värsta fall brister. På grund av klimatförändringen kan flödena i vattendragen tidvis öka och dammarna kan behöva anpassas till detta.

Om det finns en fiskväg eller ålyngelledare är du skyldig att sköta dessa så att de fungerar som de ska. Du ska regelbundet kontrollera att konstruktionerna är hela, att det inte samlas skräp som försämrar funktionen och att lämpligt vattenflöde rinner genom fiskvägen och/eller ålyngelledaren.

Om du inte längre vill ansvara för och sköta om dammen finns möjlighet att riva ut den. Utrivning kräver som regel tillstånd från mark- och miljödomstolen. Det kan även krävas tillstånd enligt kulturmiljölagen. Kontakta Länsstyrelsen för samråd om du planerar att riva ut din damm.

Läs mer i vår broschyr "Egenkontroll vid dammar och kraftverk", "Checklista vid tillsynsbesök av dammar och vattenkraftverk" och i informationsbladet "Miljöanpassningsåtgärder vid dammar och vattenkraftverk". Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten i Västerhavet har tagit fram en film som visar hur en fiskväg fungerar.  Du kan läsa mer om dammsäkerhet på Svenska Kraftnäts webbplats.

Säkerhetsklassificering av dammar
2014 infördes nya bestämmelser om dammsäkerhet som innebär att dammar ska säkerhetsklassas. Ägare till dammanläggningar som är minst 5 meter höga är skyldiga att utreda möjliga konsekvenser vid ett eventuellt dammbrott. Det samma gäller för ägare till anläggningar där ett dammhaveri skulle kunna innebära att det strömmar ut mer än 100 000 kubikmeter vatten eller en blandning av vatten och annat material. Ägare till mindre dammar behöver normalt inte göra någon konsekvensutredning, men det kan finnas undantag.

Utredningen ska visa vilka konsekvenser ett dammhaveri kan få och blir ett underlag för att säkerhetsklassificera dammen. Det finns tre säkerhetsklasser: A, B och C, där A motsvarar de allvarligaste konsekvenserna. Om ett dammhaveri endast kan leda till konsekvenser med liten betydelse ska dammen inte klassificeras och omfattas då inte av reglerna för säkerhetsklassning.

Dammägaren ska skicka in konsekvensutredning och förslag på dammsäkerhetsklass till Länsstyrelsen som därefter fattar ett formellt beslut om dammsäkerhetsklass. Dammägaren ska sedan fortlöpande genomföra egenkontroll enligt ett säkerhetsledningssystem, göra helhetsbedömningar av dammarnas säkerhet och skicka in en årlig rapport till Länsstyrelsen.

Dammägare som bedöms vara berörda av de nya bestämmelserna om dammsäkerhetsklassificering informeras om detta av Länsstyrelsen.