Anlägga våtmark

Det behövs fler våtmarker i Västra Götalands län. Slättbygder och kustzoner är prioriterade områden. Anmälan till Länsstyrelsen krävs alltid innan du påbörjar några arbeten.
Foto: Fredrik Fredriksson

Miljömålen och vattendirektivet styr Länsstyrelsens arbete med att fler och bättre våtmarker anläggs i landskapet.

Våtmarker fyller många funktioner och har ett stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv. Framförallt fungerar de som naturliga reningsverk, utjämningsmagasin och gynnar den biologiska mångfalden. Våtmarker utgör livsmiljö för många hotade arter.

Under 1800-talet och 1900-talets första hälft dikades en stor andel våtmarker ut för att skapa ny åker- och betesmark. Behovet av att öka livsmedelsproduktionen var orsaken till torrläggningen som innebar att många av de miljönyttor som våtmarker bidrar med har försvunnit. Att anlägga rätt typ av våtmarker på rätt plats är ett av många bra verktyg för att minska näringsläckaget till havet. För att återskapa en del av de miljönyttor som gått förlorade finns det möjligheter till ersättning för anläggande och skötsel av våtmarker.

Prioriterade områden för anläggning i Västra Götalands län är slättbygder och kustzoner nära recipienter med hög närsaltsbelastning och känsliga sötvattensmiljöer. Där läckaget av kväve och fosfor är som störst.´

Vägledning för anmälan

Fyll i en anmälningsblankett som avser anmälan om anmälningspliktig vattenverksamhet. Observera att en avgift tas ut för handläggningen av din anmälan.

Till anmälan bifogas:

  • Karta där våtmarken är inritad i förhållande till sjöar, vattendrag, diken och så vidare. Inlopp, utlopp och eventuella schaktmassors placering ska vara inritade på kartan.
  • Gärna fotografier över området.

Ärendets gång på Länsstyrelsen

Din anmälan bedöms med syfte att ta reda på vilken påverkan den planerade våtmarken har på allmänna och enskilda intressen. Här sker ett remissförfarande inom Länsstyrelsen samtidigt som remiss skickas till din kommun och till enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken, exempelvis grannar.

Remiss skickas eventuellt även till Trafikverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten eller andra intressenter som Länsstyrelsen anser vara berörda.

I samband med din anmälan gör Länsstyrelsen eventuellt ett fältbesök.

Av beslutet framgår försiktighetsmått som måste vidtas. 

EU-stödsansökan

Det finns möjlighet att söka stöd för anläggning och skötsel av våtmarker i Landsbygdsprogrammet. Mer information finns på denna sida.

Tänk på detta!

  • Fyll i anmälningsblanketten noggrant.
  • Meddela dina grannar om det planerade våtmarksbygget.
  • Den detaljerade kartan ska helst inte vara en blockkarta, utan gärna kopia av fastighetskartan. Vattendrag ska finnas med.
  • Markavvattningsföretag är vanligtvis gamla och kan framstå som övergivna men har nästan alltid kvar sina rättigheter och skyldigheter. Men markavvattningsföretag kan omprövas eller upphävas i Mark- och miljödomstolen.
  • Anmälan är avgiftsbelagd. Vid andra prövningar som till exempel biotopskyddsdispens tillkommer ytterligare en avgift.