Rensning

Ett dike eller ledning betraktas som en vattenanläggning och du som ägare är skyldig att underhålla den. Utöver nedanstående information, kan du också läsa mer om rensning i Länsstyrelsens egen broschyr, som du finner i högerboxen.

Befintliga diken får rensas ner till dikets ursprungliga djup och läge. Om man gräver djupare eller bredare än ursprunglig dimension betraktas åtgärden som markavvattning och detta är förbjudet i hela Västra Götalands län.

Underhållsansvar gäller för diken, oavsett om tillstånd har meddelats till anläggningen eller inte. I de fall då underhåll av diket inte gjorts under en mycket lång tidsperiod och det på grund av detta uppstått ett nytt naturtillstånd, behövs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra rensningen som då är att betrakta som markavvattning. I tveksamma fall är det alltid bäst att samråda med Länsstyrelsen. Naturliga vattendrag rensas normalt inte.


Personen kontrollerar dikets bottennivå. Foto: Mats Rydgård

Rensning kan kräva anmälan

Rensning av diken kan behöva anmälas till Länsstyrelsen innan åtgärd.  

När ett dike ska rensas behöver hänsyn tas för att begränsa skadan på andra intressen. Kontrollera om din rensning berörs av något av nedanstående:

  • Kan fisket skadas eller påverkas negativt? I så fall ska du göra en anmälan om rensning till Länsstyrelsen enligt 11 kap 15 § miljöbalken.
  • Finns det en fiskevårdsförening (även nedströms), kontakta dem!
  • Omfattas platsen av Natura-2000-bestämmelser eller annat naturskydd?

När du ska göra en anmälan om rensning, använd då Länsstyrelsens anmälningsblankett för rensning.

Om rensningen utgör markavvattning råder förbud och tillståndsplikt

Vill man rensa mer än till dikets ursprungliga djup och läge så betraktas åtgärden vanligtvis som markavvattning vilket kräver tillstånd från Länsstyrelsen samt en dispens från markavvattningsförbudet i Västra Götalands län. Länsstyrelsen är restriktiv med att bevilja dispenser från markavvattningsförbudet.  Se länk i högerboxen för mer information om markavvattning.

Du kan läsa mer om rensning i Länsstyrelsens egen broschyr, som du finner i högerboxen.