Markavvattning

I Västra Götalands län är det förbjudet att markavvattna. Länsstyrelsen prövar dispens från förbudet mot markavvattning, men dispens lämnas bara undantagsvis och om det finns särskilda skäl. Utöver nedanstående information, kan du också läsa mer om markavvattning i Länsstyrelsens egen broschyr, som du finner i högerboxen.

Vad är markavvattning?

Markavvattning definieras som "åtgärder som utförs för att avvattna mark, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål".

Dikning, bortledning av vatten eller invallning som görs för att dränera mark eller skydda mot översvämning räknas som markavvattning, om det görs för att få en bestående förändring i marken.

Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning.

Markavvattning kräver dispens och tillstånd

Inom Västra Götalands län råder förbud mot markavvattning enligt 11 kap 14 § miljöbalken. Länsstyrelsen prövar om dispens från markavvattningsförbudet kan ges, men dispens ges bara undantagsvis och bara om det finns särskilda skäl.

Markavvattning kräver, med få undantag, alltid tillstånd. Länsstyrelsen kan pröva ansökan om tillstånd och kan besluta att ge tillstånd i de fall alla berörda också är sökanden och är överens. Mark- och miljödomstolen prövar ansökan om tillstånd om någon annan än sökanden ska delta i markavvattningen eller om det framställs yrkande om tvångsrätt, ersättning eller inlösen.


Invallning av jordbruksmark där pumpning pågår genom vallen. Foto: Mats Rydgård, Invallning på Kållandsö i Vänern.

I ett markavvattningsföretag, dikningsföretag, som vunnit laga kraft har de som ingår i samfälligheten gemensamt ansvar för underhållet. Dikenas utseende är reglerade i tillståndsbeslutet och ska vid rensning utföras till angivna dimensioner.

Du kan läsa mer om markavvattning i Länsstyrelsens egen broschyr som du finner i högerboxen.

Markavvattnings- och fornlämningsärenden i skog

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden som hanteras av olika myndigheter och som har koppling till skog. Bland annat kan du skicka in fornlämnings- och markavvattningsärenden till Länsstyrelsen. E-tjänsten är en produkt av projektet Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare, som är ett gemensamt projekt mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till Länsstyrelsens ansvarsområden:

  • Fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av bas/traktorväg
  • Markavvattning i skogsmark      

Du kommer åt e-tjänsten från Länsstyrelsens sida för e-tjänster och blanketter.

Foto: Dike i skoglig miljö. Foto: Länsstyrelsen