Ledningsdragning i vatten 

På denna sida finns råd och anvisningar som ska vara till hjälp för dig som vill anlägga eller byta ut en ledning i ett vattenområde. Det kan vara alltifrån fiber- eller elkablar till vatten- eller avloppsledningar.

Om du planerar att lägga ner eller byta ut en ledning är det bra om ingrepp i vattenområden minimeras så långt det går. Det kan t.ex. göras genom att anlägga kabeln med styrd borrning under vattendrag eller att dra kabeln genom befintliga kulvertar eller broar. Ska en ledning passera genom ett vattenområde betraktas det som en vattenverksamhet, vilket kan kräva anmälan eller tillstånd.

Anmälan eller tillstånd till vattenverksamhet kan krävas

Att lägga ner eller byta en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde är en åtgärd som kräver anmälan om vattenverksamhet enligt 19 § i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Enligt samma lagrum så är dock uppförande av en anläggning i ett vattenområde samt grävning, schaktning, muddring, sprängning eller liknande åtgärd i ett vattenområde anmälningspliktigt bara ifall den bottenyta som verksamheten omfattar uppgår till högst 500 m2 i ett vattendrag och högst 3000 m2 i ett annat vattenområde än ett vattendrag (t.ex. hav eller sjö). Om den bottenyta som sammanlagt tas i anspråk av en ledningsdragning är större än så, är åtgärden tillståndspliktig.

Under prövningen av en anmälan kan Länsstyrelsen också komma fram till att tillstånd ändå ska sökas för en ledningsdragning, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen. Se länk i högerboxen för mer information om tillstånd till vattenverksamhet.

Det finns också vissa undantag från anmälnings- och tillståndsplikten. Läs mer om undantag från anmälnings- och tillståndsplikt.

Vad ska ingå i anmälan?

För att din anmälan ska kunna handläggas snabbt och enkelt är det bland annat viktigt att du har godkännande från alla fastighetsägare och vattenrättsinnehavare som berörs, innan du skickar in din anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Dessa godkännanden ska bifogas anmälan. En karta där du har markerat ut ledningens sträckning är också nödvändig. Om du har tänkt att ersätta en gammal kabel med en ny, skriv då också vad som ska göras med den gamla kabeln när den nya har anlagts.

Se länkar i högerboxen för mer information om anmälan om vattenverksamhet.

Om flera vattenområden passeras av samma ledning

Ibland ska flera vattenområden (t.ex. vattendrag eller sjöar) passeras vid en och samma ledningsdragning. Även korsning av bäckar och diken är alltså vattenverksamhet, såvida man inte trycker/borrar ledningen under vattendraget eller drar kabeln ovanför vattenområdet (t.ex. i befintliga kulvertar eller broar).

Det är oftast lämpligare att samtliga vattenområden som ledningen ska korsa ingår i en och samma anmälan till Länsstyrelsen, för att hela sträckningen ska kunna hanteras samtidigt och smidigare. Kom ihåg att bifoga kartor som visar vart samtliga vattenpassager ska ske. Det kan dock finnas undantag från detta tillvägagångssätt, när det inte är lämpligt att alla vattenpassager ingår i samma anmälan. Om ledningsdragningen tillståndsprövas så ingår vanligtvis samtliga vattenpassager i en och samma tillståndsprövning.

Andra samråd, dispenser eller tillstånd kan behövas

Vissa ledningsdragningar kräver att man gör en anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Dessa samråd hanteras av Länsstyrelsens naturavdelning. På vår hemsida hittar du mer information om sådana samråd vid nedgrävning av elledning eller annan ledning. Om du avser att anlägga fiberkabel så har vi särskild information om samråd för fiberkabel. Se högerboxen för länkar till dessa sidor.

Om berört område omfattas av något områdesskydd kan även andra dispenser, exempelvis strandskyddsdispens, eller tillstånd behövas. Information om dispenser och tillstånd som kan behövas nås också från länken i högerboxen.