Förklaring av begrepp

På denna sida förklaras några begrepp som rör vattenverksamhet, se rubrikerna nedan.

Vattenområde

Vattenområde definieras enligt miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd [§]. Det innebär i de flesta fall det högsta kända vattenståndet på den aktuella platsen som har inträffat, eller det högsta vattenstånd som med någon sannolikhet kan förutses för framtiden.

Högsta förutsebara vattenstånd

Vad som kan räknas som högsta förutsebara vattenstånd kan tas fram på flera sätt:

  • De nivåer som uppkommer vid ett 100-årsflöde kan användas som utgångspunkt.
  • På plats kan man studera strandzonens utseende, avtryck på brofundament/kajer eller så vet man hur det har sett ut längre tillbaks i tiden.
  • Leta efter uppgifter i vattendomar eller vattenförrättningar som finns för sjöregleringar eller andra tillståndsprövade vattenföretag.

Vattenanläggning

En vattenanläggning är en sådan anläggning som har kommit till genom en vattenverksamhet, tillsammans med manöverordningar som hör till en sådan anläggning [§]. Exempel på vattenanläggningar är dammar, vägbankar, broar och bryggor.

Vattentäkt

Vattentäkt avser bortledande av ytvatten eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning [§].

Vattenreglering

Vattenreglering avser ändring av vattenföringen i ett vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet [§].

Markavvattning

Markavvattning är en åtgärd som antingen utförs för att avvattna mark, (när det inte handlar om avledande av avloppsvatten), eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten. Syftet med åtgärden ska vara att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål [§].

Allmänna och enskilda intressen

Vid prövning av vattenverksamhet ska både allmänna och enskilda intressen beaktas. Begreppet intresse kan användas för att peka ut sakägare.

Allmänt intresse

Som allmänt intresse räknas sådant som exempelvis berör stora grupper i samhället, samhällets förutsättningar eller naturen i stort. Exempel på allmänna intressen är bland annat miljöintressen, växter och djur, naturreservat, kulturlämningar, riksintressen, grundvatten, allmänna badplatser, framkomligheten för friluftslivet, och farleder.
För att vara säker på att vattenverksamhet inte skadar allmänna intressen behöver du ta reda på vilka allmänna intressen som finns i omgivningen.

Enskilt intresse

Som enskilt intresse räknas sådant som berör någon eller några enskilda privatpersoner, till exempel fastighetsägare, grannar, fiskerättsinnehavare eller andra nyttjanderättshavare. Exempel på enskilt intresse är vattentillgång, vattenupptag (exempelvis brunn), fiskemöjlighet, vattenkvalitet lokalt, mindre badplats, båtplats, småbåtshamn, och ägor.

Om någon enskild hävdar att deras enskilda intresse skadas och länsstyrelsen bedömer att det finns skäl för detta, så kan vattenverksamheten inte hanteras inom ramen för anmälan hos länsstyrelsen utan tillstånd måste istället sökas hos Mark- och miljödomstolen.

Rådighet (förfoganderätt)

För att få bedriva vattenverksamhet ska du ha rådighet (det vill säga förfoganderätt) över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. Bestämmelser om rådighet finns i 2 kap. lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Rådighet kan till exempel grundas på äganderätt, servitut, nyttjanderätt eller annan rätt. Verksamhetsutövaren ansvarar själv för att se till att ha rådighet över vattnet där åtgärderna ska utföras.