Exempel på försiktighetsmått

För att begränsa negativ påverkan på vattenmiljön vid arbeten i vatten behövs olika försiktighetsmått. Försiktighetsmått innefattar olika skyddsåtgärder, begränsningar och förbud som ska gälla för den specifika åtgärden/verksamheten.

I anmälan eller tillståndsansökan ska försiktighetsmått för verksamheten beskrivas. I en anmälan om vattenverksamhet kan Länsstyrelsen också förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken (23 § punkt 2a förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.).

Här är några exempel på vanliga försiktighetsmått:

 • Åtgärder vidtas för att motverka grumling
  Exempel:
  • Skyddsskärmar av geotextil eller spånter av metall eller plast ska användas.
  • Sedimentationsfällor eller slamfällor ska användas nedströms.
 • Åtgärder vidtas för att motverka spridning av föroreningar
  Exempel:
  • Uppställning av arbetsmaskiner och förvaring av kemikalier får inte ske i närheten av vattenområdet.
  • Biologiskt nedbrytbar hydraulolja bör användas.
  • Material ska väljas med omsorg för att inte bidra till spridning av miljögifter (t.ex. ska fyllnadsmassor vara fria från föroreningar och kreosotimpregnerade stolpar ska inte användas).
  • Om sedimenten är förorenade ska mudderverk särskilt anpassat för förorenade sediment (exempelvis miljöskopa) användas.
 • Åtgärder vidtas för att motverka stabilitetsproblem
  Exempel:
  • Fyllnadsmassor ska säkras mot erosion.
 • Värdefulla miljöer sparas
  Exempel:
  • Ålgräsängar ska bevaras.
  • Hårdbottnar av sand, grus och sten ska sparas i möjligaste mån.
 • Rensning av vattendrag sker vid lågvatten samt varsamt
  Exempel:
  • Träd och buskar längs vattendraget ska sparas för att motverka igenväxning och bibehålla viktiga strukturer, skuggning och tillförsel av dött växtmaterial som gynnar faunan.
  • Växtmaterial som dämmer vattendraget ska tas bort.
 • Arbeten utförs varsamt och med bästa möjliga teknik
  Exempel:
  • Vägtrummor ska anläggas så att de inte utgör vandringshinder för fisk
  • Miljöskopa ska används vid grävning i förorenat sediment eller för att minska påverkan av grumling.
 • Återställning av vattenområdet sker enligt överenskommelse
  Exempel:
  • Återställning ska ske enligt en fastställd återställningsplan.
  • Återställning ska ske enligt överenskommelse (samråd) med länsstyrelsen.
 • Befintliga vattenlevande organismer skyddas
  Exempel:
  • Ridåer av luftbubblor eller repellerande ljud ska användas vid sprängning för att skrämma bort akvatiska organismer från sprängningsområdet.
  • Innan en bäckfåra läggs igen ska den fiskas ut och fisken flyttas till annan lämplig plats i vattendraget.
  • Arbeten får enbart ske vid anvisade tider.
 • Hinder åtgärdas
  Exempel:
  • Ledningar i farled ska läggas vid sådant djup att ledningarna inte skadas vid ankring.
  • Betongvikter på ledningar ska utformas så att inte fiskredskap fastnar.
  • Befintliga anläggningar som inte ska användas (t.ex. gamla kablar och bryggor) ska avlägsnas och omhändertas.
 • Godkänd deponeringsplats finns före muddring påbörjas