Mer om vattenverksamhet – vad gäller?

Här listas vilka vattenverksamheter som är anmälningspliktiga och vilka undantag från tillstånds- och anmälningsplikten som finns. Dessutom ges exempel på grundförutsättningar som behöver uppfyllas för att få bedriva vattenverksamhet.

Bestämmelserna om vattenverksamhet finns i:

 • miljöbalkens 11:e kapitel
 • förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
 • lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Lista över anmälningspliktig vattenverksamhet 

Vissa mindre omfattande vattenverksamheter är anmälningspliktiga. Detta innebär att de ska anmälas till, och prövas av, länsstyrelsen. Vilka dessa är framgår av listan nedan.

Anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 19 § förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

 • = Vattendrag
 • = Annat vattenområde  (t.ex. hav, sjöar och våtmarker
 • = Alla typer av vattenområden

Typ av vattenverksamhet

Omfattning

1. anlägga en våtmark

där vattenområdet har en yta som är högst 5 hektar

 2. uppföra en anläggning, fylla ut eller påla i ett vattendrag

om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget är högst 500 m2

 3. uppföra en anläggning, fylla ut eller påla i ett annat vattenområde än vattendrag

om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet är högst 3 000 m2

 4. gräva, schakta, muddra, spränga eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag

om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget är högst 500 m2

 5. gräva, schakta, muddra, spränga eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag

om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet är högst 3 000 m2

 6. bygga en bro eller anlägga eller byta en trumma i ett vattendrag

med en medelvattenföring som är högst 1 m3/s

 7. gräva om ett vattendrag

med en medelvattenföring som är högst 1 m3/s, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning

 8. lägga ner eller byta en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde

 

 9. leda bort ytvatten från ett vattendrag eller utföra anläggningar för detta

av högst 600 m3 ytvatten/dygn, dock högst 100 000 m3/år

 10. leda bort ytvatten från annat vattenområde än vattendrag eller utföra anläggningar för detta

av högst 1 000 m3 ytvatten/dygn, dock högst 200 000 m3/år

 11. riva ut en vattenanläggning

som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1-10

 12. ändra en anmäld vattenverksamhet

enligt 1-10

 13. ändra en tillståndsprövad vattenverksamhet

om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10

Tillståndsplikt

Av listan framgår indirekt också var gränsen för tillståndsplikt går. Tillståndsplikt gäller om verksamheten är mer omfattande än på listan eller inte finns med på listan.

Observera att även om en verksamhet uppfyller kriterierna för anmälningsplikt ska länsstyrelsen förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen [§].

Omvänt gäller också att anmälan eller tillstånd (i de flesta fall) inte behövs om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas [§].

Den som vill bedriva en vattenverksamhet får ansöka om tillstånd även om det inte krävs tillstånd för verksamheten [§].

Undantag från tillstånds- och anmälningsplikten

För följande vattenverksamheter krävs varken tillstånd eller anmälan [§].

 • Vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Detta undantag gäller inte markavvattning [§].
 • Vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning [§]. Husbehovsförbrukning inkluderar även vattning av kreatur, stallrengöring och annan vanlig förbrukning i jordbruket, men inte jordbruksbevattning.
 • Anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur [§]. Dessa omfattas av andra bestämmelser.
 • Anläggningar för utvinning av värme om åtgärden inte avser vattentäkt [§]. Observera att detta inte gäller anläggningar för produktion av kyla.
 • Rensning för att bibehålla vattnets djup eller läge, eller för att återställa vattendrag som har förändrat sitt lopp. Men, om fisket kan påverkas negativt ska anmälan göras till länsstyrelsen innan arbetena påbörjas [§]. Observera att fördjupning och breddning av vattendrag räknas som tillståndspliktig markavvattning.
 • Dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör som har en största diameter av 300 millimeter om det är sannolikt att allmänna eller enskilda intressen inte skadas genom verksamheten [§].

Undantag för vissa typer av akuta åtgärder

Vid akuta situationer får vissa tillståndspliktiga arbeten och åtgärder vidtas utan föregående tillstånd [§]. Detta gäller om det är nödvändigt att:

 • utföra ändrings- eller lagningsarbeten genast på grund av skada eller för att förebygga skada,
 • innehålla (hålla kvar) eller tappa vatten för att avvärja fara för liv eller hälsa, rädda värdefull egendom eller någon annan sådan orsak.

Ansökan om godkännande av de tillståndspliktiga arbetena/åtgärderna ska då göras i efterhand (så snart som möjligt) [§]. För anmälningspliktiga åtgärder kan inte en anmälan göras i efterhand. Däremot bör tillsynsmyndigheten i båda fallen kontaktas innan åtgärder vidtas.

Några grundförutsättningar för att få bedriva vattenverksamhet

För att få bedriva vattenverksamhet behöver till exempel följande krav uppfyllas:

 • Nyttan av verksamheten från allmän och enskild synpunkt ska överväga kostnaderna, skadorna och olägenheterna av den [§].
 • Verksamheten får inte försvåra annan verksamhet som i framtiden kan antas beröra samma vattentillgång och som främjar allmänna eller enskilda intressen av vikt [§].
 • Om vattenverksamheten kan skada fisket (inklusive blötdjur och kräftdjur) är verksamhetsutövaren skyldig att utan ersättning vidta de skyddsåtgärder som behövs. Dessutom ska verksamhetsutövaren underhålla de anordningar som behövs för fiskens framkomst (framkomlighet) eller fiskets bestånd m.m. [§].
 • Verksamhetsutövaren måste ha rådighet (förfoganderätt) över vattnet där verksamheten ska bedrivas [§].