Arbetstider för arbeten i vatten

Det finns flera perioder när det inte är lämpligt att utföra arbeten i vatten. Detta styrs framför allt av om det är en söt- eller saltvattensmiljö, vilka arter som finns i området och vilken typ av påverkan som vattenverksamheten kan medföra. Vilka arbetstider som kan tillåtas bedöms därför av länsstyrelsen för varje enskild vattenverksamhet.

Känsliga perioder

Oftast är en art som mest känslig under fortplantningen eller då ungarna växer upp. När dessa perioder infaller skiljer sig mellan olika arter. Störst är skillnaderna mellan salt- och sötvattensarter. Eftersom även temperaturen har betydelse finns också geografiska variationer. Vilken typ av påverkan som vattenverksamheten kan orsaka avgör också när arbeten kan genomföras.

Bedömningen av när arbeten i vatten kan tillåtas görs därför för varje enskild vattenverksamhet.

I texten och figurerna nedan ges exempel på mer eller mindre känsliga perioder för ett par vanliga arter.

Observera! Det kan finnas andra känsliga perioder än de som beskrivs nedan, som man behöver ta hänsyn till för det aktuella vattenområdet.

Arbeten i saltvattenmiljöer

Arbeten i vatten bör företrädesvis ske under perioden 1 oktober till 31 mars då den biologiska aktiviteten är som lägst. Arbetstiden kan dock behöva anpassas lokalt med hänsyn till känsliga perioder för arter som förekommer på platsen.

 

Figur: Exempel på arbetstider i saltvattenmiljöer. Gröna fält anger exempel på möjliga arbetstider. Observera att lokala avvikelser förekommer!

Arbeten i sötvattenmiljöer

I vattenområden där lax och öring förekommer bör arbeten undvikas helt. Om arbeten i vatten ändå måste utföras ska de företrädelsevis ske under perioden 15 juli - 15 september. Detta för att undvika påverkan på fiskens vandring, lek, ägg, kläckning och fiskyngeltillväxt. Om den aktuella platsen och området nedströms inte utgör lekområden, utan enbart uppväxtområde eller vandringsled för laxfisk, kan arbeten även utföras under perioden 1 januari – 31 mars.

I vatten med förekomst av flodkräfta bör grumlande arbeten företrädelsevis utföras under perioden 1 augusti – 15 september. Detta för att undvika påverkan under kräftors lekperiod (15 september – 30 november) och under kläckningen (1 juni – 31 juli).

Buller och vibrationer (t.ex. från pålning och spåntning) och grumling kan störa vandrande och lekande fisk. Arbetstiderna behöver då även sättas med hänsyn till vid vilken tidpunkt på dygnet som vandring sker.  

Arbeten som kan påverka fåglars ruvning och äggkläckning (exempelvis vassröjning eller mycket bullrande arbeten) ska undvikas under perioden 1 april – 31 juli.

Rensning av vattendrag ska företrädesvis ske vid lågvatten. Om vattendraget dessutom är fiskförande ska arbeten i vattnet utföras under de tidsperioder som anges ovan.

I dammar eller sjöar där groddjur leker bör inga arbeten som kan påverka groddjuren utföras under leken och fram tills dess att de nybildade groddjuren tar sig upp på land. Observera att artskyddsdispens för fridlysta arter kan krävas.

 

Figur: Exempel på arbetstider i sötvattensmiljöer. Gröna fält anger exempel på möjliga arbetstider. Observera att lokala avvikelser förekommer!