Dumpning av snö

Det råder generellt dumpningsförbud enligt 15 kapitlet 27 § miljöbalken. För att få dumpa snömassor i vattenområde krävs en dispens från dumpningsförbudet vilket söks hos Länsstyrelsen.

​När är dispens aktuellt?

I första hand är det bäst att lägga upp snö på land. På land finns det en möjlighet att eventuella föroreningar stannar kvar i marken vilket förhindrar att de når sjöar och vattendrag. En snödumpningsdispens för dumpning i vattenområde kan bli aktuell i de fall kraftigt och långvarigt snöfall har lett till att snöupplag är fyllda.

Ansöka om dispens

Snö från gator och torg innehåller normalt föroreningar, till exempel salter och bly, från trafiken. Dumpningsplatser för snömassor bör ha ett relativt stort vattendjup och vara avgränsade så att inte obehöriga använder platsen. Förutsättningar som måste vara uppfyllda för att erhålla dispens är att snömassorna inte är förorenade och att dumpningsplatsen är lämplig för dumpning. Läs mer om vad en ansökan om dumpningsdispens ska innehålla samt hitta ansökningsblankett.

Tillsyn och klagomål

Kommunens miljökontor har hand om tillsynen över snödumpning och snöupplag, och kan besluta om skyddsåtgärder så att föroreningarna tas omhand. Om du som privatperson har synpunkter på uppläggning av snö i ditt grannskap ska du i första hand vända dig till kommunens miljökontor.