Dumpning och dumpningsdispens

Dumpning är all form av kvittblivning av avfall i vatten. Enligt 15 kapitlet 27 § miljöbalken får ingen dumpa avfall inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eftersom det kan skada vattenmiljön. Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren vill göra sig av med. Detta gäller även muddermassor, sten och snö.

Även internationella konventioner som Londonkonventionen och Londonprotokollet samt regionala konventioner som Oslo-Pariskonventionen (OSPAR) och Helsingforskonventionen (HELCOM) innehåller bestämmelser om förbud mot dumpning. Sverige är part i alla dessa konventioner och måste därför följa dessa regler.

Dispens i undantagsfall

Eftersom det råder generellt dumpningsförbud enligt 15 kapitlet 27 § miljöbalken samt för att undvika negativa effekter, ska dumpning övervägas först när ett omhändertagande på land utretts och inte varit möjligt. För att få dumpa massor i vattenområde krävs en dispens från dumpningsförbudet, vilket söks antingen hos Länsstyrelsen eller hos Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelsen i Västra Götalands län prövar dumpningsärenden i länets inlands- eller kustvatten, medan Havs- och vattenmyndigheten är ansvariga för dumpningsdispenser längre ut i havet. Prövningen är avgiftsbelagd och avgiften är för närvarande 2 300 kr. I samband med tillståndsprövning av en vattenverksamhet kan Mark- och miljödomstolen besluta om dispens från förbudet.

Förutsättningar som måste vara uppfyllda för att erhålla dispens är att massorna inte är förorenade och att dumpningsplatsen är lämplig för dumpning. Läs mer om vad en ansökan om dumpningsdispens ska innehålla och ansökningsblankett.

Olika typer av dumpning

Mer information om vad som gäller för dumpning av muddermassor och dumpning av snö finner du via länkarna nedan. Du hittar också dessa länkar i vänstermenyn.

Dumpning av muddermassor

Dumpning av snö

Tillsyn av dumpning

Länsstyrelsen eller kommunen sköter tillsynen av dumpningsärenden. Länsstyrelsen när det gäller muddermassor och kommunen när det gäller snömassor.