Hur du påskyndar handläggningstiden

Så här kan du förenkla och påskynda handläggningstiden för ditt ärende:
  • ​Gör anmälan i god tid innan du tänker påbörja arbetet.
  • Fyll i blanketten för anmälan om vattenverksamhet.
  • Bilägg tydliga kartor, ritningar och foton som beskriver området och verksamheten.
  • Kontrollera att anmälan är komplett, det vill säga innehåller de uppgifter och bilagor som behövs för prövningen, se exempel på komplett ifylld anmälan samt övrigt vägledningsmaterial på vår hemsida.
  • I mailets ämnesrad ange kod 535, anmälan om vattenverksamhet, typ av åtgärd och kommun, se exempel:  "535 Anmälan om vattenverksamhet för nyanläggning av brygga, Kungälvs kommun"
  • Betala in anmälningsavgiften så snabbt som möjligt.
  • Samråd med eventuella berörda (till exempel kommunen och enskilda).
  • Verifiera att du har förfoganderätt (rådighet) över det vattenområde som tas i anspråk.
  • Om strandskyddsdispens ska prövas av länsstyrelsen för att området också har andra områdesskydd, skicka en ansökan om strandskyddsdispens tillsammans med anmälan om vattenverksamhet, se Dispenser och tillstånd.