Handläggning av ditt ärende på länsstyrelsen

​Vad händer med ditt ärende på länsstyrelsen?

1. Ärendet får ett diarienummer och fördelas till en handläggare.

2. Handläggaren kontrollerar att ärendet har hamnat rätt och skickar ut meddelande om inbetalning av prövningsavgift.

3. När avgiften är betald och registrerad kan handläggning av ärendet påbörjas. På grund av stora ärendemängder läggs ärenden i kö.

4. Handläggaren går igenom ärendet och begär in eventuella kompletteringar som behövs för prövningen och samråder vid behov med andra avdelningar på länsstyrelsen.

4. Anmälan skickas på remiss till andra myndigheter eller berörda.

5. Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet.

Vilka beslut kan länsstyrelsen fatta i ett anmälningsärende?

Genom prövningen av anmälningspliktiga vattenverksamheter kan länsstyrelsen fatta något av nedanstående beslut. Detta regleras i 23 § förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

1. vattenverksamheten ska förbjudas

2. verksamhetsutövaren ska föreläggas att:

  • vidta de försiktighetsåtgärder som behövs enligt miljöbalken, eller
  • ansöka om tillstånd med hänsyn till påverkan miljön eller enskilda intressen

3. den anmälda vattenverksamheten föranleder inte någon åtgärd från länsstyrelsens sida. I detta fall kan åtgärden genomföras i enlighet med anmälan. 

Handläggningstid

Handläggningstiden för en anmälan om vattenverksamhet på länsstyrelsen är i normalfallet ca 4-8 månader. Vår målsättning är att 90 % av anmälningsärendena ska avgöras inom 8 månader. Resurser och bemanning är anpassade därefter.

Kompletta anmälningar medför kortare handläggningstider. Använd länkarna i högerboxarna på sidan om Anmälan om vattenverksamhet för vägledning om hur du gör din anmälan komplett.