Frågor och svar om anmälan om vattenverksamhet

På denna sida hittar du vanliga frågor och svar om anmälan om vattenverksamhet - se rubrikerna nedan.

Vad ska en anmälan innehålla?

Måste jag ha godkännande från grannarna eller ägare till närliggande anläggningar?

Jag har ingen bra karta, var får jag tag på detta?

Vad kostar det att göra en anmälan om vattenverksamhet?

När ska jag betala in handläggningsavgiften?

Vad händer efter att jag har skickat in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen?

Hur vet jag att ärendet har tagits emot av Länsstyrelsen?

Hur lång är handläggningstiden för en anmälan om vattenverksamhet?

Kan jag påbörja min anmälda vattenverksamhet innan jag har fått ett beslut?

Går Länsstyrelsens beslut gällande anmälda vattenverksamheter att överklaga?

Vilka olika beslut kan Länsstyrelsen fatta när det gäller en anmälan om vattenverksamhet?

Kommer Länsstyrelsen att godkänna min anmälan om vattenverksamhet?

Vilka omständigheter kan leda att Länsstyrelsen förbjuder den anmälda åtgärden?

Vad ska en anmälan innehålla?

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor, tekniska beskrivningar och fotografier av platsen som behövs för att länsstyrelsen ska kunna bedöma verksamhetens omfattning och påverkan på miljön och närliggande fastigheter. I det enskilda fallet kan Länsstyrelsen begära att anmälan ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

För att göra en anmälan om vattenverksamhet, fyller du i Länsstyrelsens blankett som finns här på vår hemsida. Det finns också vissa bilagor som alltid ska skickas med en anmälan om vattenverksamhet, och vilka dessa är finns angivet i anmälningsblanketten. På sista sidan i blanketten finns också hjälp och instruktioner om vad du ska tänka på när du fyller i blanketten. På sidan om anmälan om vattenverksamhet kan du hämta blanketten, exempel på komplett ifylld anmälan och övrig vägledning som behövs för din anmälan.

Måste jag ha godkännande från grannarna eller ägare till närliggande anläggningar?

Du bör ange i anmälan om den planerade åtgärden eller verksamheten riskerar att påverka några enskilda intressen, såsom t.ex. avloppsanläggningar, källare, enskilda brunnar, skog, åkermark, dräneringssystem eller ägare till närliggande anläggningar eller fastigheter som kan påverkas av din verksamhet. I vissa fall behöver du samråda med ägare till grannfastigheter, närboende eller andra som kan tänkas bli berörda.

En förutsättning för att en vattenverksamhet ska kunna prövas inom ramen för anmälningsplikten är att det inte finns några enskilda sakägare som anser sig lida skada av och motsätter sig det du planerar att utföra. Om det dock finns sådana motsättningar och du inte kan lösa frågan med de berörda så att ni kommer överens, så är vattenverksamheten tillståndspliktig. Det innebär att du istället måste söka tillstånd i Mark- och miljödomstolen för din verksamhet, och där kan också tvister mellan enskilda avgöras. Länsstyrelsen hanterar inte civilrättsliga frågor som innebär yrkanden om särskild tvångsrätt, ersättning eller inlösen i en anmälan om vattenverksamhet.

Jag har ingen bra karta, var får jag tag på detta?

På Länsstyrelsens hemsida finns ett antal olika karttjänster, bland annat Länsstyrelsens webbGIS - Infokartan Västra Götalands län. Den innehåller ett urval av olika kartskikt som länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter (till exempel om olika riksintressen, skyddad natur, fornlämningar m.m.). Härifrån kan du spara ner och skriva ut kartor.

För att ta fram en karta, gå först in på Infokartan. Du kan zooma in och zooma ut i kartan för att få den detaljeringsgrad du behöver. Du kan också tända olika lager i kartan för att se om det t.ex. finns några skyddade områden på aktuell plats. När kartan ser ut så som du vill ha den, tryck på skrivmaskinssymbolen i det övre vänstra hörnet. Då får du upp ett nytt, mindre fönster som visar den karta som du kommer att spara ner. Tryck på knappen "Exportera PDF" för att spara den karta som visas. När du har sparat ner kartan kan du också skriva ut den. Ytterligare vägledning om hur du söker fram skyddade områden i Infokartan finns på sidan om Dispenser eller tillstånd som kan behövas.

Vad kostar det att göra en anmälan om vattenverksamhet?

Avgiften för Länsstyrelsens handläggning av en anmälningspliktig vattenverksamhet är 1350 kronor och måste betalas innan du kan få ett beslut. I samband med att din anmälan kommer in till Länsstyrelsen skickar vi ett meddelande till dig om hur du betalar avgiften. Om prövningen även omfattar andra tillstånd eller dispenser kan ytterligare avgifter tillkomma. Handläggningsavgiften regleras i Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt i Avgiftsförordningen (1992:191).

När ska jag betala in handläggningsavgiften?

Efter att Länsstyrelsen har mottagit din anmälan om vattenverksamhet skickar vi ett meddelande om handläggningsavgift till den e-postadress alternativt postadress som du har uppgett. Om det finns oklarheter om prövningen kan Länsstyrelsen komma att kontakta dig innan meddelandet skickas ut.

Vad händer efter att jag har skickat in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen?

Handläggningen av din anmälan kommer att påbörjas så snart som möjligt efter att ärendet har kommit in till Länsstyrelsen. Så tidigt som möjligt kommer Länsstyrelsen att skicka ut ett meddelande om handläggningsavgift till den sökande i ärendet (eller till ombudet). Länsstyrelsen går igenom handlingarna och undersöker om några kompletterande uppgifter behövs av den sökande för att vi ska kunna ta ställning i ärendet. Om kompletteringar behövs så kommer vi att kontakta den sökande/ombudet. Länsstyrelsen skickar också ärendet på remiss till den berörda kommunen och kan även remittera ärendet till andra myndigheter eller enskilda.

På Länsstyrelsens hemsida har du tillgång till vårt diarium. I diariet kan du söka fram ditt ärende genom att ange t.ex. diarienummer eller datum då ärendet skickades in. I vårt diarium framgår när ärendet registrerades och vem som är handläggare. Här framgår även vilka handlingar som har registrerats hittills i ärendet. 

Hur vet jag att ärendet har tagits emot av Länsstyrelsen?

Om du skickar din anmälan till Länsstyrelsens centrala mailadress, kommer du att få ett svarsmail där det framgår att ditt ärende mottagits och vilket diarienummer som ditt ärende har fått. På Länsstyrelsens hemsida har du också tillgång till vårt diarium. I diariet kan du söka fram ditt ärende genom att ange t.ex. diarienummer eller datum då ärendet skickades in. Här framgår när ärendet registrerades och vem som är handläggare. Här framgår även vilka handlingar som har registrerats hittills i ärendet. 

Hur lång är handläggningstiden för en anmälan om vattenverksamhet?

Handläggningstiden för anmälan om vattenverksamhet varierar bl.a. beroende på ärendets art och omfattning, samt hur komplett anmälan är. Ju enklare ärendet är, och ju mer komplett anmälan är, desto snabbare går ärendet att handlägga. Handläggningstiden beror också på hur mycket ärenden som Länsstyrelsen för tillfället får in.

Länsstyrelsen har i dagsläget en handläggningstid för anmälan om vattenverksamhet som i normalfallet är mellan 4 och 8 månader. Länsstyrelsens målsättning för handläggningstid för anmälningspliktiga vattenverksamheter är att 90 % av ärendena ska avgöras inom 8 månader, och våra resurser och vår bemanning är anpassad därefter. Gör alltid din anmälan i god tid innan du önskar påbörja åtgärderna. I vänstermenyn kan du klicka dig vidare och läsa mer om vad du kan göra för att påskynda handläggningstiden.

Kan jag påbörja min anmälda vattenverksamhet innan jag har fått ett beslut?

En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast 8 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen bestämmer något annat. Länsstyrelsen kan, i det enskilda fallet, besluta att åtgärden inte får påbörjas förrän ärendet är avgjort.

Om du påbörjar åtgärden innan ärendet är avgjort (även om 8 veckor har passerat) tar du fullt juridiskt ansvar för eventuella skador som kan uppkomma till följd av verksamheten. Du tar också ansvar för eventuell återställning eller rättelse, i de fall Länsstyrelsen skulle anse att förbud eller särskilda försiktighetsmått är nödvändiga för den anmälda åtgärden. Du rekommenderas därför att alltid invänta Länsstyrelsens beslut innan du påbörjar de anmälda åtgärderna.

Går Länsstyrelsens beslut i en anmälan om vattenverksamhet att överklaga?

Ja, Länsstyrelsen beslut i en anmälan om vattenverksamhet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Om du har fått ett beslut i en anmälan om vattenverksamhet så finns det en bilaga till beslutet med information om hur du gör om du vill överklaga.

Vilka olika beslut kan Länsstyrelsen fatta i en anmälan om vattenverksamhet?

Länsstyrelsen gör i varje anmälningsärende en bedömning av den anmälda åtgärdens lämplighet och förenlighet med lagstiftning och praxis, med avseende på dess påverkan på både allmänna och enskilda intressen. När anmälningsärendet är tillräckligt utrett kommer Länsstyrelsen att fatta något av följande beslut:

  • meddela den sökande att ärendet inte föranleder någon åtgärd från Länsstyrelsens sida,
  • förelägga den sökande om att vidta nödvändiga försiktighetsmått,
  • förelägga den sökande om att ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen, eller
  • förbjuda den anmälda verksamheten.

Kommer Länsstyrelsen att godkänna min anmälan om vattenverksamhet?

Länsstyrelsen lämnar inga förhandsbesked om vilket ställningstagande vi kommer att göra i våra ärenden. Varje ärende är unikt och behöver därför genomgå handläggning innan Länsstyrelsen kan ta ställning till om åtgärden kan godtas eller inte, om särskilda försiktighetsåtgärder krävs eller om någon annan prövning krävs för åtgärden. Vi kan därför inte säga vilket ställningstagande vi kommer att göra i ett enskilt ärende innan dess att ärendet har utretts färdigt och beslut har fattats. Länsstyrelsens ställningstagande får du när vi fattar vårat beslut i ärendet.

Vilka omständigheter kan leda att Länsstyrelsen förbjuder den anmälda åtgärden?

Det finns olika faktorer som kan göra att Länsstyrelsen beslutar att förbjuda en anmäld vattenverksamhet. Förbud kan beslutas om Länsstyrelsen bedömer att den negativa påverkan eller skadan på allmänna intressen blir för stor jämfört med nyttan som åtgärden ger. Enligt lagstiftningen får en vattenverksamhet bedrivas endast om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den (11 kap. 6 § miljöbalken). Till allmänna intressen räknas bl.a. olika typer av miljöfaktorer, såsom biologiska och hydrologiska förhållanden i det berörda området. Länsstyrelsen kan också förbjuda en åtgärd på grund av dess påverkan på enskilda intressen.