Dispenser och tillstånd som också kan behövas

Utöver anmälan om vattenverksamhet kan dispenser eller tillstånd krävas för olika skyddade områden eller åtgärder. Här finns information om hur du tar reda på om området är skyddat och hur du söker dispens eller tillstånd.

Strandskyddsdispens

De flesta hav, sjöar och vattendrag omfattas av strandskydd. Detta sträcker sig normalt 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet.  På många platser, exempelvis stora delar av Bohuskusten och längs Vänern och Vättern, är strandskyddet utvidgat från 100 m upp till 300 m upp på land och ut i vattnet.

Syftet med strandskyddet är att främja det rörliga friluftslivet och skydda växter och djur. Detta innebär att många åtgärder inom strandskyddat område är förbjudna. För att få vidta sådana åtgärder inom strandskyddat område krävs först dispens från förbudet. I länken Mer om strandskydd i högerboxen finns mer information om vad som är förbjudet inom strandskyddat område.

Sök strandskyddsdispens hos:

 • Länsstyrelsen om du planerar en förbjuden åtgärd inom strandskyddsområde om området också är skyddat som:
  • nationalpark
  • naturreservat
  • kulturreservat
  • naturvårdsområde
  • naturminne
  • biotopskyddsområde
  • djur- och växtskyddsområde
  • Natura 2000-område
  • landskapsbildsskyddsområde
    
 • Kommunen om du planerar en förbjuden åtgärd inom strandskyddsområde om området inte omfattas av något av ovan nämnda skydd.

Observera att vattenverksamhet och strandskyddsdispens prövas enligt två olika lagrum och att prövningarna sker oberoende av varandra. Därför finns det risk för att du får avslag i den ena prövningen och medgivande i den andra. För att kunna genomföra vattenverksamheten krävs medgivande i båda lagrum.

Om strandskyddsdispensen ska prövas av Länsstyrelsen söks strandskyddsdispens samtidigt som du anmäler om vattenverksamhet. Hämta blankett och information i högerboxen.

Andra dispenser och tillstånd

Exempel på andra dispenser eller tillstånd som kan behövas för anmälan om vattenverksamhet är:

 • bygglov (söks hos kommunen)

Så här tar du reda på om den aktuella platsen omfattas av något skydd

I karttjänsten "Länsstyrelsens WebbGIS - Infokartan i Västra Götalands län" kan du se vilka skyddade områden som din verksamhet berörs av.

1. Gå in på Infokartan

2. Zooma in eller sök den aktuella platsen.

3. Klicka på trekanten/pilen bredvid "Infokartan" i den blå rutan (till höger på skärmen).

3. Klicka på trekanten/pilen bredvid "Naturvård (Grupp)" och bocka i

□ Naturvård (Grupp)

4. Bocka i och bocka ur ett lager i taget av följande:

□ LstO Strandskydd fr o m 1 dec 2014  (se exempel nedan) 

□ LstO VIC Natur Naturreservat Naturvårdsområde (Grupp)

□ LstO Nationalpark

□ LstO Djur och- växtskyddsområde

□ LstO Biotopskydd

□ LstO Landskapsbildsskydd

5. Klicka på trekanten/pilen bredvid "Kulturmiljö (Grupp)" och bocka i

□ NV VIC Kulturreservat