Anmälan om vattenverksamhet

Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan ska istället anmälas till länsstyrelsen för prövning. Detta bör göras i god tid innan åtgärderna påbörjas. Vilka vattenverksamheter som ska anmälas och hur du går tillväga beskrivs här.
Foto: Länsstyrelsen. Pålning för anläggande av brygga.

Vilka vattenverksamheter ska anmälas?

Vilka vattenverksamheter som ska anmälas till länsstyrelsen regleras i 19 § i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. och visas i listan över anmälningspliktig vattenverksamhet. Om det behövs med hänsyn till vattenverksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen ska Länsstyrelsen förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd, även om vattenverksamheten är anmälningspliktig enligt listan [§].

Blankett och vägledning för anmälan

Anmälan om vattenverksamhet ska göras på blanketten som hämtas i högerboxen. Till blanketten ska de handlingar som behövs för prövningen bifogas.

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor, tekniska beskrivningar och fotografier av platsen som behövs för att länsstyrelsen ska kunna bedöma verksamhetens omfattning och påverkan på miljön och på närliggande fastigheter. I det enskilda fallet kan Länsstyrelsen begära att anmälan ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) [§].

Kompletta anmälningar medför kortare handläggningstider. Information om hur du kan påskynda handläggningstiden och annan vägledning för anmälan finns i högerboxen.

Avgift för anmälan

Länsstyrelsen tar ut en avgift för prövningen av en anmälningspliktig vattenverksamhet.  Avgiften, som regleras i två avgiftsförordningar [§], är idag 1350 kr.

Meddelande om inbetalning av avgift skickas från länsstyrelsen efter att din anmälan har inkommit till oss.

Anmäl i god tid innan

En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast 8 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen bestämmer något annat [§]

Eftersom länsstyrelsen får in många ärenden har vi tyvärr långa handläggningstider för anmälan om vattenverksamhet, i normalfallet ca 4-8 månader. Tänk därför på att anmäla i god tid innan du behöver vidta åtgärden.

Invänta länsstyrelsens beslut

Om du påbörjar en anmäld åtgärd innan du har fått ett beslut från Länsstyrelsen (även om 8 veckor har passerat) kan du bli ansvarig för eventuell återställning eller annan rättelse i de fall som Länsstyrelsen bedömer det nödvändigt enligt miljöbalken. Du rekommenderas därför att invänta Länsstyrelsens beslut innan du startar arbetena.

Dispenser och tillstånd som också kan behövas

Området där vattenverksamheten ska bedrivas omfattas ofta av strandskydd men kan även omfattas av andra skydd. För att få vidta åtgärder i skyddade områden krävs olika dispenser eller tillstånd.

Klicka på länken i högerboxen för mer information om strandskydd och andra skydd, hur du kan ta reda på vilka skydd som gäller, samt var du söker dispens eller tillstånd.