Vattenverksamhet

Vattenverksamhet kallas olika arbeten i vattenområden och åtgärder som påverkar vattenmängden. För att få bedriva vattenverksamhet krävs enligt miljöbalken oftast tillstånd eller anmälan.


Foton: Muddring, anläggande av fiskväg, nyanlagd brygga, nyanlagd våtmark

Vad är vattenverksamhet?

Konkreta exempel på vattenverksamhet är att anlägga en brygga, muddra eller leda bort grundvatten. Nedan kan du se vad som räknas som vattenverksamhet enligt miljöbalken och fler exempel ges.

Vattenverksamhet enligt 11 kap. 3 § miljöbalken

Exempel

1. uppföra, ändra, laga eller riva ut en anläggning i ett vattenområde

anlägga/ta bort brygga, pir, damm, vägtrumma och bro/bropelare, dra kabel- och ledning, lägga rör, kulvertera

2. fylla ut eller påla i ett vattenområde

anlägga vägbank, pir, tryckbank, erosionsskydd och andra förstärkningsåtgärder, utöka land, påla för anläggningar och förtöjning

3. leda bort vatten från ett vattenområde

ta ut vatten för dricksvatten, bevattning eller kylning

4. gräva, spränga eller rensa i ett vattenområde

gräva, muddra, underhållsmuddra, rensa dike

5. en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge

reglera vattennivån (t.ex. via regleringsmagasin), gräva om vattendrag, anlägga våtmark

6. leda bort grundvatten eller utföra en anläggning för detta

leda bort grundvatten från undermarksbyggen (garage, källare), gräva eller borra brunn samt tillhörande pumpanordningar

7. tillföra vatten för att öka grundvattenmängden eller en anläggning eller en annan åtgärd för detta

anlägga infiltrationsdamm eller infiltrationsbrunn med tillhörande pumpverk och intagsledningar

8. markavvattning

dika ut, valla in eller sänka av ett vattenområde för att varaktigt skydda mot vatten

Vattenområde definieras som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Detta innebär att även marken invid sjöar, vattendrag och hav kan räknas som vattenområde. 

Tillstånd, anmälan eller undantag?

Huvudregeln är att vattenverksamheter kräver tillstånd. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen, förutom tillstånd till markavvattning som söks hos länsstyrelsen.

För mindre omfattande vattenverksamheter ska istället en anmälan skickas till länsstyrelsen för prövning. Vilka vattenverksamheter som kan anmälas framgår av listan över anmälningspliktig vattenverksamhet (länk till sida 4a, underrubrik Lista över anmälningspliktig vattenverksamhet).

I vissa fall krävs varken anmälan eller tillstånd (se Undantag) (länk till sida 4a, underrubrik Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt). Exempelvis gäller det om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Markavvattning kräver dock alltid tillstånd.

Information och vägledning om vattenverksamhet

Mer information och vägledning om vattenverksamhet finns på följande sidor och undersidor:

 • Mer om vattenverksamhet – vad gäller? När krävs anmälan eller tillstånd?
  • Arbetstider för arbeten i vatten
  • Exempel på försiktighetsmått
  • Förklaring av begrepp
  • Frågor & svar - Vattenverksamhet
 • Anmälan om vattenverksamhet Vägledning för anmälan samt anmälningsblankett
  • Påskynda handläggningstiden
  • Dispenser och tillstånd som kan behövas
  • Handläggning av ditt ärende
  • Frågor & svar - Anmälan
 • Olika vattenverksamheter - vägledning
  • Anlägga våtmark
  • Bortledning av vatten
  • Bryggor
  • Dammar och vattenkraftverk
  • Ledningsdragning i vatten
  • Markavvattning
  • Muddring
  • Pirar och andra utfyllnader i vatten
  • Rensning

* Dumpning räknas inte som en vattenverksamhet utan finns som ett förbud under avfallsbestämmelserna i miljöbalken. Du kan ändå nå vägledning här eftersom ansökan om dispens från dumpningsförbudet kan hänga ihop med muddring.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenverksamheter. Vår uppgift är att informera om regelverket, kontrollera att tillstånd efterlevs och ingripa mot olagliga ingrepp i vattenmiljön.

 Hitta information om vattenverksamhet

Klicka på:

 • rubrikerna i vänstermenyn
 • länkar i högerboxar och text
 • [§]–tecknet (för att se var i lagtexten en viss bestämmelse finns)