Tillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn över all vattenverksamhet i länet.

Länsstyrelsen ska bedöma anmälningsärenden, besluta om skadeförebyggande åtgärder och uppföljning av verksamheten, kontrollera att tillstånden följs samt ingripa mot olagliga ingrepp i vattenmiljön.

Konsekvenserna av ett ingrepp i en vattenmiljö kan variera mycket beroende på de specifika förhållanden som råder på platsen. Ibland kan negativa konsekvenserna av ett ingrepp minimeras genom att man använder sig av bra teknik och vidtar skyddsåtgärder.  

Arbeten i vatten, vattenverksamheter, är i regel tillstånds- eller anmälningspliktiga. Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas till följd av åtgärderna behövs vare sig tillstånd sökas eller anmälan ske.

Det är alltid den som vidtar en åtgärd, verksamhetsutövaren, som ska visa att skador inte riskerar att uppstå. Eftersom det inte alltid är lätt att förutse alla konsekvenser av ett arbete i vatten bör bedömningen ske i samråd med Länsstyrelsen. Innan arbetena påbörjas är det mycket viktigt att grannar och andra berörda informeras om planerna för att undvika konflikter.