Vem är tillsynsmyndighet?

Länsstyrelsen har tillsammans med Kustbevakningen det operativa tillsynsansvaret för dumpning av muddermassor och kommunen det operativa tillsynsansvaret för dumpning av snö.

Kommunen har den generella tillsynen över avfallshanteringen enligt miljöbalken. När det gäller dumpning från land är det den kommunala nämnden som har ansvar för den operativa tillsynen. För dumpning genom sjö- eller luftfartyg är det förutom kommunen även länsstyrelsen, i samverkan med Tullverket och Kustbevakningen som har ansvar för den operativa tillsynen. Om två myndigheter har operativt tillsynsansvar, får överenskommelse träffas mellan myndigheterna om hur ansvaret normalt skall fördelas. Båda är dock alltid operativa om så krävs.

När det gäller dumpning av snö sker det vanligtvis från en kaj genom att en lastbil eller annat vägfordon tömmer ner i vattnet. Dumpningen sker därmed från land vilket innebär att det inte går att tolka in i länsstyrelsens ansvar. Då är det istället kommunen som är tillsynsmyndighet. Den kommunala nämnden är operativ tillsynsmyndighet över avfallshanteringen i kommunen och över miljöfarlig verksamhet som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig. En dumpningsdispens avser dumpning av snö på en viss plats, vilket innebär att det är en platsknuten verksamhet och den kan därför definieras som miljöfarlig verksamhet.

Sammanfattningsvis har länsstyrelsen tillsammans med Kustbevakningen det operativa tillsynsansvaret för dumpning av muddermassor och kommunen det operativa tillsynsansvaret för dumpning av snö.