Rapportering av utförda dumpningar av muddermassor

Den som fått dispens att dumpa muddermassor måste rapportera till länsstyrelsen efter att arbetet avslutats, eller årligen om arbetet sträcker sig över fler än ett år. Detta gäller även dispenser som beslutats av Havs- och vattenmyndigheten.

Länsstyrelsen behöver få in uppgifter om utförda dumpningar för att kunna rapportera vidare till Havs- och vattenmyndigheten. Havs- och vattenmyndigheten är i sin tur skyldiga att sammanställa och skicka uppgifterna till Helsingforskommissionen, OSPAR-kommissionen och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Uppläggning av muddermassor på land

Om muddermassor inte kan dumpas i vatten utan att människors hälsa och miljön riskerar att skadas, måste massorna läggas upp på land. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är uppläggning av muddermassor på land anmälnings- eller tillståndspliktigt.

  • Vid uppläggning av mindre än 1000 ton muddermassor på land ska en anmälan göras till kommunen enligt 29 kapitlet 34§. Eventuellt krävs även strandskyddsdispens.
  • Vid uppläggning av mer än 1000 ton muddermassor på land krävs tillstånd enligt 29 kapitlet 33§. Ansökan om tillstånd prövas normalt sett av Länsstyrelsen om det inte har samband med tillståndspliktig vattenverksamhet, då Mark- och miljödomstolen är prövningsmyndighet.

Om muddermassorna är lämpliga för anläggningsändamål kan det vara aktuellt att göra en prövning enligt 29 kapitlet 13§ eller 14§ i miljöprövningsförordningen.