Muddring

Muddring och dumpning av muddermassor ska alltid föregås av en anmälan till Länsstyrelsen som bedömer om åtgärderna är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalkens bestämmelser.

Muddring eller grävning i vattnet utförs för att fördjupa ett vatten-område. Eftersom naturligt bottenmaterial avlägsnas ger muddring vanligen upphov till ändrade vattenförhållanden där bland annat strömningsbild och materialtransport påverkas. Livsbetingelser för växt- och djurliv kan förändras påtagligt i närområdet, men också i ett större område som en effekt av bland annat grumling.

Muddring ger även tillfälligt upphov till ett ökat läckage av närsalter vilket ökar risken för övergödning och kan på samma gång sprida föroreningar om detta förekommer i sedimenten. Vid muddring av sediment med hög organisk halt kan även svavelväte frigöras med ökad risk för negativa effekter på växter och djur. Det material som grumlas upp förbrukar syre på grund av oxidation av organiskt material, järn och svavel. Vid hög grumlighet minskar även ljusgenomsläppligheten i vattnet, vilket medför minskad fotosyntes och därmed minskad syreproduktion. Muddring av grundare områden är generellt mer miljöstörande än muddring av djupare, på grund av dessa områdens stora betydelse som uppväxtområden för fisk och andra organismer.

Vägledning för anmälan 

En anmälan hanteras av Länsstyrelsen och tillståndsansökan prövas av Mark- och Miljödomstolen. För att få muddra inom ett vattenområde måste du skicka in en anmälan till Länsstyrelsen. Innan en sådan anmälan skickas in ska strandskyddsfrågan i normalfallet prövas av kommunen.  Om platsen där man planerar att dumpa omfattas av strandskydd och ett ytterligare skydd för naturen, exempelvis naturreservat, är det Länsstyrelsen som prövar strandskyddsfrågan samt tillstånd/ dispens från naturreservatets föreskrifter. Underlag för samtliga uppgifter som Länsstyrelsen efterfrågar i en anmälan om muddring hämtas på Länsstyrelsens blankettsida. Underlaget kan kan även beställas från vattenvårdsenheten.

Kvittblivning av muddermassor

Kvittblivning av muddermassor kan antingen ske genom att massorna läggs upp på land eller genom dumpning i vattenområde på en godkänd dumpningsplats. Kommunen prövar i vissa undantag ärenden gällande uppläggning av massor på land. För att få dumpa massor i vatten-område krävs en dispens. Vilken metod som är bäst beror på faktorer som föroreningsinnehåll, mängd, bottens beskaffenhet med mera.