Dumpning av snö

Om det snöar mycket kan kommuner behöva röja upp på gator och torg, detta kräver en dispensansökan. Dumpningsplatser för snömassor bör vara lättillgängliga för snötransporter, ej ligga i tätbebyggt område, ha ett relativt stort vattendjup samt vara avgränsade för att förhindra att obehöriga använder platsen.

Vid stora mängder snö som hindrar till exempel trafiken är det bäst att lägga upp snön på land. Snön kommer att smälta oavsett om den ligger kvar på marken eller dumpas i vatten. Däremot finns det en möjlighet att eventuella föroreningar stannar kvar i marken om det läggs upp på land. Om snön läggs upp på asfalt och andra hårda ytor följer föroreningarna med dagvattnet. Det bör renas lokalt på plats. Sammantaget anser vi alltså att snön i första hand bör läggas upp på land eftersom vi inte vill att föroreningarna som finns i snön ska nå sjöar och vattendrag. 

Enligt 15 kapitlet 1§ definieras avfall som "varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med". Enligt 31§ i samma kapitel är det förbjudet att dumpa avfall, exempelvis förorenad snö, i sjöar och hav.

Snö från gator och torg innehåller normalt föroreningar, till exempel salter och bly, från trafiken. På samma sätt som förorenat vatten normalt ses som avfall omfattas alltså även förorenad snö av avfallsdefinitionen. När man ska dumpa snö har man dessutom en "kvittblivningsavsikt", det betyder att man har för avsikt att göra sig av med snön. Sammantaget innebär det att tippning av snö i vattenområde utgör dumpning av avfall i vatten. För detta krävs dispens från förbudet att dumpa och detta prövas av länsstyrelsen. Vår roll är att bedöma om det utifrån förutsättningarna är möjligt att lämna dispens. 

Dumpning av snö i sjöar och hav

Det är förbjudet att dumpa avfall, till exempel förorenad snö, i sjöar och hav. Men enligt lagstiftningen är det möjligt att söka en dispens från förbudet vilket sker hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vår roll är att bedöma om det utifrån förutsättningarna är möjligt att lämna dispens. Oftast är det kommuner som behöver röja upp på gator, trottoarer och torg som söker dispens.

Uppläggning på land

Kommunens miljökontor har hand om tillsynen över upplaget av snö och kan besluta om skyddsåtgärder så att föroreningarna tas omhand. Om du som privatperson har synpunkter på uppläggning av snö i ditt grannskap ska du i första hand vända dig till kommunens miljökontor.