Bortledande av yt- eller grundvatten

Bortledande av vatten sker främst för att trygga vatten- försörjningen, men uttag sker även för bevattning eller till processvatten till industrier.

Yt- och grundvattenuttag är tillståndspliktigt enligt Miljöbalken. Begränsat ytvattenuttag kan däremot hanteras som en anmälningspliktig vattenverksamhet. En vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets, jordbruks- fastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning kräver normalt inte tillstånd eller anmälan.

Ytvattenuttag

Ytvattenuttag sker vanligen från sjöar, dammar eller vattendrag. Ytvattenuttag kan leda till konflikter mellan olika intressen. Vid exempelvis sommartorka med både låga vattenstånd och flöden kan ett vattenuttag leda till skador på ekosystemet i vattendraget. Det är därför särskilt viktigt att du som vattenanvändare tar ansvar för ett hållbart nyttjande av vattenresursen och visar hänsyn.

Grundvattenuttag

Grundvattenuttag sker antingen ur jord eller berg. Kommunen kan besluta om tillståndsplikt för enskilda brunnar inom vissa geografiska områden, exempelvis om problem finns med saltvatteninträngning eller vattentillgång. Större grundvattenuttag, exempelvis uttag för den kommunala vattenförsörjningen, är tillståndspliktig. Vid prövning är det bland annat viktigt att identifiera påverkansområdet av planerat grundvattenuttag, eftersom till exempel enskilda vattentäkter inom området kan påverkas negativt. Grundvattensänkningar i områden med lera kan få allvarliga konsekvenser då detta kan leda till sättningar i marken.