Tillstånd

För all vattenverksamhet gäller generell tillstånds- eller anmälningsplikt. All tillståndsprövning utförs av Mark- och miljödomstolen med undantag för markavvattning, som i vissa fall prövas av Länsstyrelsen.

Mark- och Miljödomstolen är en så kallad specialdomstol som prövar verksamheter som kan ha en negativ påverkan på miljön. Mer information om domstolarnas verksamhet finner du på Sveriges domstolar.

Ett tillstånd ger dig som verksamhetsutövare rätt att utföra åtgärden. Ett beslut i ett anmälningsärende medför inte samma rättigheter. Med tillståndet följer även villkor. Villkoren måste uppfyllas för att tillståndet ska kunna tas i anspråk. Med tillståndet följer ofta även krav på kompensations- och skadeförebyggande åtgärder.

Inför en ansökan om tillstånd ska du ha ett samråd med Länsstyrelsen och andra enskilda berörda. Länsstyrelsen meddelar då i ett beslut om åtgärden är av betydande miljöpåverkan eller inte och vad miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska innehålla.