Markavvattning

I Västra Götalands län är markavvattning förbjudet. Länsstyrelsen kan ge dispens från förbudet mot markavvattning, men bara undantagsvis och om det finns särskilda skäl.

En skoglig åtgärd eller verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan den påbörjas. 

Markavvattning

Markavvattning är enligt 11 kapitlet 2 § miljöbalken "åtgärder som utförs för att avvattna mark, [...] eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål".

Dikning, bortledning av vatten eller invallning som görs för att dränera mark eller skydda mot översvämning räknas som markavvattning, om det görs för att få en bestående förändring i marken.

Markavvattning gör att vattennivån i marken sänks och grundvattennivån förändras. Det påverkar växter, djur och hela ekologin i naturtypen.

Personen kontrollerar dikets bottennivå, Foto Mats Rydgård

Markavvattning är tillståndspliktigt

Markavvattning kräver, med få undantag, alltid tillstånd. All dikning i befintlig våtmark är tillståndspliktig markavvattning.

Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning.

I Västra Götalands län är markavvattning förbjudet. Länsstyrelsen kan ge dispens från förbudet mot markavvattning, men inte annat än undantagsvis och endast om det finns särskilda skäl. Är alla berörda sökanden kan även Länsstyrelsen besluta om tillstånd. I andra fall är det Mark- och miljödomstolen som beslutar om tillstånd och därmed bildar nya markavvattningsföretag, dikningsföretag.

I ett markavvattningsföretag, dikningsföretag, som vunnit laga kraft har de som ingår i samfälligheten gemensamt ansvar för underhållet. Dikenas utseende är reglerade i tillståndsbeslutet och ska vid rensning utföras till angivna dimensioner.

GIS-skikt för markavvattningar finns att ladda ner på
GISdata från länsstyrelserna

Välj mapparna LSTGIS, OLÄN och markavvattning. Där finns skikt att ladda hem eller titta på i tittskåp. Handlingarna kan även beställas via Maria Pihlblad på Lands-
bygdenheten i Skara.