Ledningsdragning i vatten

Länsstyrelsen har sammanställt råd och anvisningar som ska vara till hjälp vid anmälan om du vill göra en ledningsdragning i vatten.

För att din anmälan ska kunna handläggas snabbt och enkelt är det viktigt att du har godkännande från alla fastighetsägare och vattenrättsinnehavare som berörs innan du skickar in din anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Dessa godkännande ska bifogas anmälan. En karta där du markerat ut aktuell plats för lednings-dragningen är även till god hjälp.

Strandskyddsdispens

Det kan behövas dispens från strandskyddet när man förlägger en sjökabel. Ansökan om strandskyddsdispens prövas av kommunen. Undantag finns, om området även omfattas av något av följande områdesskydd som beslutas av staten:

  • Nationalpark
  • Natur- eller kulturreservat
  • Naturminne
  • Biotopskyddsområde
  • Djur- och växtskyddsområde
  • Natura 2000
  • Landskapsbildsskydd

I sådana områden är det Länsstyrelsen som prövar dispens från strandskyddsbestämmelserna. Som hjälp för att avgöra vilken myndighet som hanterar frågan om strandskydd på en specifik plats kan du gå in på Länsstyrelsens informationskarta, där de flesta områdesskydd går att hitta. Bocka i de relevanta kartlagren som du vill ha information om.

Om den aktuella platsen för den planerade åtgärden inte omfattas av något av ovanstående skyddsområden ska verksamhetens påverkan på strandskydd först ha avgjorts hos kommunen. Kommunen tar beslut om beviljad dispens eller lämnar yttrande om att dispens inte är nödvändigt. Bifoga kommunens beslut/ yttrande till din ansökan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen.

Sök samlat för planerade åtgärder

Sök för samtliga vattenområden som ledningen ska korsa i en och samma anmälan för att hela sträckningen ska kunna hanteras samtidigt och smidigare. Tänk på att även korsning av bäckar och diken är en vattenverksamhet, såvida man inte trycker ledningen under vattendraget.

Genom att följa våra råd och anvisningar kan du få en kortare handläggningstid av ärendet. Varje begäran om komplettering som kan undvikas minskar tiden för handläggningsprocessen avsevärt.