Generella arbetstider i vatten

Information om arbetstider för arbetstider i vatten.
Viskan, Foto: Anna Ek

Sötvattensmiljöer

I vattenområden där lax och öring förekommer bör arbeten undvikas helt. Om arbeten i vatten ändå måste utföras ska de företrädesvis ske under perioden 15 juli - 15 september för att undvika påverkan på fiskens vandring och ge nykläckta fiskyngel (smolt) en möjlighet att växa sig större och mer härdiga.

Undantag från de generella arbetstiderna kan ske beroende på fiskart, vattendragets värden, närheten till lekområden för fisk etc.

Grumlande arbeten ska inte utföras under kräftors lekperiod, som infaller i mitten av september till slutet av november, eller under kläckningen som sker under juni - juli.

Arbeten som kan påverka fågeläggens kläckning, exempelvis vassröjning eller mycket bullrande arbeten ska undvikas under april -juli.

Rensning av vattendrag ska företrädesvis ske vid lågvatten. Om vattendraget dessutom är fiskförande ska arbeten i vattnet undvikas under de tidsperioder som anges ovan.

Saltvattensmiljöer

Arbeten i vatten bör företrädesvis ske under perioden 1 oktober till och med den 31 mars då den biologiska aktiviteten är som lägst. Lokalt kan tiden variera med hänsyn till känsliga perioder för olika arter.

Bullrande arbeten

Buller och vibrationer kan också störa vandrande och lekande fisk. Exempel på sådana arbeten är pålning, spontning och andra grundförstärkande åtgärder i eller nära vatten. Ibland kan Länsstyrelsen besluta om att arbeten bara får ske vissa perioder under året och även vilken tid på dygnet bullrande arbeten inte får ske. Arbetstiderna sätts med hänsyn till att vissa fiskarter föredrar att vandra nattetid.