Vattenverksamhet

För all vattenverksamhet gäller generell tillståndsplikt. Omfattningen av verksamheten avgör om det krävs ett tillstånd eller om det räcker att anmäla verksamheten till Länsstyrelsen.

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är benämningen på verksamheter och åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla sådana verksamheter eller åtgärder hos länsstyrelsen. Exempel på vattenverksamhet är kraftverks- och regleringsdammar, olika byggen i vatten såsom broar och tunnlar, muddring och vattenuttag för exempelvis dricksvattenändamål och bevattning.

Anmälan om vattenverksamhet

En anmälan om vattenverksamhet ska lämnas in till Länsstyrelsen innan de planerade åtgärderna påbörjas. Du hittar anvisningar för vilka uppgifter din anmälan ska innehålla på anmälningsblanketten. En anmälan kan omfattas av åtgärder för att anlägga eller reparera bryggor eller broar, att gräva i eller vid ett vattendrag, att rensa diken, avvattna mark, muddra eller göra anläggningar i havet och att leda bort yt- eller grundvatten.

Den sökande har ansvaret att utreda hur den planerade åtgärden eller verksamheten påverkar omgivningen. Undersök om anläggningen kan skada några skyddade områden, biotoper, utrotningshotade växt- och djurarter eller fiskintressen. I utredningen bör även framgå om den planerade åtgärden eller verksamheten riskerar att skada några enskilda intressen. En annan särskild förutsättning är att man skall ha rådighet, dvs. förfoganderätt, över det aktuella vattenområdet.

Prövningen är avgiftsbelagd

Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt avgiftsförordningen (1992:191), ska en anmälningsavgift betalas in till Länsstyrelsen för att en anmälan skall kunna prövas. Avgiften är fastställd till 1350 kronor. Länsstyrelsen skickar ut ett inbetalningskort till dig när anmälan kommit in. När du betalat in prövningsavgiften kan vi påbörja handläggningen.

Den planerade anmälda åtgärden kan även komma att vara prövningspliktig enligt annat lagrum. Exempelvis kan du behöva dispens från strandskydds- eller biotopskyddsbestämmelserna eller tillstånd enligt föreskrifterna inom ett Natura 2000-område.  

Bestämmelser för vattenverksamhet finns i 11 kapitlet Miljöbalken och i lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Vid sidan av dessa kan även prövning enligt andra kapitel i Miljöbalken krävas, ex skyddade områden.  

Åtgärder inom strandskyddade områden

Kommunerna har huvudansvaret att pröva ansökningar om dispens från strandskyddet. Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Bedömningen görs av Länsstyrelsen i egenskap som tillsynsmyndighet. Information om strandskydd.