Bryggor

Här hittar du vilka regler som gäller och vad du bör tänka på vid nyanläggning, reparation, utökning eller byte av en brygga.

Om du vill anlägga en bygga behöver du göra en anmälan till Länsstyrelsen som prövar om bryggan är lämplig eller inte. Vid prövningen bedömer Länsstyrelsen bryggans påverkan på vattenmiljön vilket bland annat avgörs av materialval, beskuggning, båttrafik och förekomst av föroreningar inom vattenområdet.

Val av brygga 

I vattenområden grundare än cirka 2,5 meter har i allmänhet pålade bryggor mindre inverkan på vattenmiljön än flytbryggor. En flytbrygga vilar på vattenytan och är vanligen förankrad med antingen pålar eller betongankare. Syftet med bryggan kan vara att dämpa vågornas kraft (vågbrytare), utgöra förtöjningsplats för båtar eller fungera som badbrygga.

Flytbryggor kräver ett visst vattendjup för att inte påverka botten och skadas av vågor. En olämpligt placerad flytbrygga kan påverka bottenmiljöerna negativt. Grunda vikar med mjukbotten är olämpliga att exploatera då grundområdena är våra viktigaste yngelplatser för många fiskarter.

En pålad brygga påverkar inte vattengenomströmningen på samma sätt som en flytande konstruktion. Pålarna till en brygga kan antingen utgöras av impregnerat trä, järnbalk eller stålrör ingjutna i polyetenrör. Kreosotbehandlade pålar har en negativ miljöpåverkan då de läcker tjära som innehåller miljöfarliga ämnen. Kreosot bioackumuleras, dvs lagras i levande organismer, och är mycket giftigt för vattenlevande växter och djur. Tryckimpregnerade träpålar innehåller farliga ämnen såsom koppar, krom, arsenik och brom. Dessa ämnen är väldigt giftiga för vattenlevande växter och djur. 

Föreskrifter

Du kan läsa mer om vilka föreskrifter som gäller för materialvalet i Kemikaliseinspektionens föreskrifter gällande impregnerat trä för byggande i vatten (KIFS 2008:2) samt Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling (NFS 2001:6).

Ansökan om tillstånd

Om bryggan anses påverka allmänna eller enskilda intressen ska man söka tillstånd för vattenverksamhet. Allmänna och enskilda intressen är till exempel vattenmiljön, fiskar, alger, fågelliv, kulturlämningar, människors hälsa, landskapsbild, andra bryggor, sjöbodar, ledningar eller badplatser.

Tillstånd prövas av Mark-och Miljödomstolen. En tillståndsansökan ska bland annat innehålla en samrådsredogörelse, teknisk beskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning. Processen inleds med ett samråd med Länsstyrelsen och enskilt berörda.

Strandskyddsdispens och bygglov

Det kan även krävas strandskyddsdispens för bryggan. Dispens söker du hos kommunen i de flesta fall. Länsstyrelsen prövar strandskyddsdispenser inom naturreservat, Natura 2000-områden, biotopsskyddsområden och landskapskapsbildsskydd. En brygga kan även kräva bygglov från kommunen. Ta kontakt med kommunens byggnadskontor för mer information.