Anmälan om vattenverksamhet

 

 

Mål: ärendet tar 8 månader 

Utfall förra månaden: ärendet tar 9 månader

Öppna ärenden senaste månaden: 160

   
 

 

Länsstyrelsens vattenvårdsenhet handlägger anmälningspliktig vattenverksamhet. Anmälningsärenden skickas till berörd kommun för synpunkter. Även enskilt berörda ges tillfälle att yttra sig i ärendet innan beslut fattas. 

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

Din anmälan ska beskriva vilka åtgärder du planerar och när du tänker genomföra dem. Du ska också särskilt redovisa den förfoganderätt du har till mark och vatten i berört område.

Hos Länsstyrelsen får ärendet ett diarienummer och fördelas till en handläggare som kontrollerar om ärendet är komplett. Saknas det uppgifter begär handläggaren kompletteringar från dig.

För anmälningspliktig vattenverksamhet tas en prövningsavgift ut, du kommer därför att få ett inbetalningskort med angivet belopp och information om hur betalning ska göras. Avgiftsförordningen

När avgiften är betald och registrerad och eventuella kompletteringar inkommit kan handläggning av ärendet påbörjas. På grund av stora ärendemängder läggs ärenden ofta i kö.

Beroende på vad anmälan gäller och hur området ser ut gör vi ibland ett besök på platsen. Därefter diskuteras ärendet internt med representanter från olika specialistsområden.

Om anmälan förbjuds eller resulterar i kraftiga försiktighetsmått skickar vi först ett beslutsförslag, så att du har möjlighet att bemöta Länsstyrelsens ställningstagande, innan beslut.

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap i Miljöbalken

 

 

 Aktuellt

Just nu får Länsstyrelsen in många anmälningar vilket leder till längre handläggningstider.
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap i Miljöbalken.