Tillsynsvägledning till kommuner

En viktig arbetsuppgift för Länsstyrelsen är att vägleda kommunerna i deras dagliga miljö- och hälsoskyddsarbete.

Ge råd, samordna, följa upp och utvärdera

Länsstyrelsen arbetar med tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Detta innebär att samordna, följa upp och utvärdera kommunernas tillsyn och att ge stöd och råd till de kommunala nämnderna som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Samordningen av tillsynen sker i första hand genom Miljösamverkan Västra Götaland.

Som ett stöd för kommunernas miljötillsyn arrangerar länsstyrelsen även olika kurser och seminarier på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn sker bland annat genom besök hos de enskilda kommunerna. Länsstyrelsen har 2017 tagit fram Tillsynsvägledningsplaner angående planerad tillsynsvägledning enlig Miljöbalken för Miljö- och hälsoskydd samt Vattenskydd.