Miljösamverkan Västra Götaland

Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och länets kommunförbund och kommuner, med syfte att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet enligt miljöbalken i länet.

MVG ska ge stöd till myndigheternas tillsyn. Samverkan ska medföra bättre resursutnyttjande och möjlighet att gå på djupet.

Det övergripande syftet är att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland. Det gör vi genom att arbetet fokuseras på projekt som bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen.

MVG är ett viktigt redskap för Länsstyrelsens tillsynsvägledning till kommunerna. Länsstyrelsens miljöskyddsenhet har representanter i styrgrupp, arbetsgrupp och flera projektgrupper. Denna medverkan gör tillsynsvägledningen mer omfattande och avancerad än vad som enbart följer av Länsstyrelsens lagstadgade tillsynsvägledningsansvar.

Miljösamverkans webbplats finns information om aktuella projekt samt allt utgivet material.