Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Länsstyrelsen har som tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken (MB) ett ansvar att följa upp, utvärdera och samordna kommunernas operativa tillsyn.

Uppföljningen och utvärderingen sker till största delen genom besök hos de ansvariga nämnderna och förvaltningarna i kommunerna. Länsstyrelsen har också ansvar för att revidera kommunernas livsmedelskontroll. Miljöskyddsenheten och Veterinär- och djurskyddsenheten samarbetar vid kommunbesöken. Vi granskar kommunernas organisation, resurser, kompetens och planering av tillsynen. Vi följer även upp ärendehandläggningen i stort och dessutom handläggningen av vissa i förväg utvalda ärenden. Veterinär- och djurskyddsenheten följer upp Livsmedelskontrollen, och Miljöskyddsenheten följer upp miljö- och hälsoskyddstillsynen. Vi har även följt upp kommunernas tillsynarbete med hjälp av enkäter och genom att ordna seminarium/workshop  för vissa kommuner. Veterinär- och djurskyddsenheten genomför även egna kommunbesök för att följa upp livsmedelskontrollen förutom de besök vi gör gemensamt.

Organisation

Av länets kommuner är det numera ett fåtal som har kvar renodlade miljönämnder och miljöförvaltningar. I de allra flesta fall har miljö- och byggverksamheten slagits samman till en miljö- och byggnämnd samt motsvarande förvaltning.

Flera kommuner har infört större strukturer t ex samhällsbyggnadsförvaltningar, där miljö- och hälsoskyddstillsynen blir en enhet bland flera, ofta i samma organisation som tekniska enheter och dylikt. I dessa fall är det ytterst viktigt hur kommunen hanterar frågan om eventuellt jäv inom organisationen, vilket Länsstyrelsen ofta har synpunkter på. Vi har ställt samman ett antal minimikrav avseende delegation, personalansvar och ekonomiansvar, som vi anser att organisationen måste uppfylla för att inte riskera att hamna i en jävsituation och så att arbetsförhållandena för personalen blir godtagbara.

Fler och fler kommuner har numera en formaliserad samverkan på miljöområdet. Det kan vara i form av kommunalförbund eller genom gemensam nämnd och kontor alternativt enbart gemensamt kontor. Länsstyrelsen ser i grunden positivt på organiserad samverkan av det här slaget.

Tillsynsplanering

I stort sett samtliga kommuner har idag behovsutredningar och tillsynsplaner antagna av ansvarig nämnd. Där så har saknats har Länsstyrelsen anmärkt på detta och krävt in redovisning av dessa dokument när de tagits fram och antagits av nämnden. I de flesta tillsynsplaner kan man se hur prioriteringarna har gjorts. Det tillsynsområde som får minst resurser i kommunerna är hälsoskyddet.

Handläggning av ärenden

Länsstyrelsen bedömer att personalen på miljökontor eller motsvarande i huvudsak är kompetent och engagerad i sitt arbete. Man försöker i de flesta fall arbeta på ett flexibelt sätt och att utnyttja, de ibland bristfälliga, resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt. Många kommuner har de senaste åren arbetat mycket med att ta fram rutiner och mallar för arbetet. Förvaltningarna har stor nytta av sina ärendehanteringssystem och många kommuner arbetar ständigt med att utveckla det administrativa stödet runt tillsynen.