Tillstånd och anmälan

Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas.

Till miljöfarlig verksamhet räknas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Länsstyrelsernas prövning av miljöfarliga verksamheter är sedan 1 juli 2012 koncentrerad till tolv av landets 21 länsstyrelser, varav Länsstyrelsen i Västra Götaland är en.

Processen inleds med ett samråd

Innan ansökan om tillstånd, dvs A eller B-verksamheter (se nedan), kan lämnas in ska verksamhetsutövaren ha samråd med berörda myndigheter, grannar, närbelägna verksamheter m.fl. Syftet med samrådsprocessen är att ge verksamhetsutövaren tidig kunskap om kända eller befarade omständigheter som kan utgöra hinder för tillstånd, klargöra problemställningar och visa på om alternativa lösningar eller lokaliseringar närmare behöver utredas och redovisas.

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för samrådsprocessen. Du kan läsa mer om detta i 6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).

A-, B- eller C-anläggningar

De miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga återfinns i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). De kan delas in i tre kategorier beroende på verksamhetsslag och storlek.

  • A-anläggningar i länet tillståndsprövas vanligtvis av Miljödomstolen i Vänersborg. Länsstyrelsen yttrar sig till Miljödomstolen.
  • B-anläggningar tillståndsprövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. 
  • C-anläggningar ska anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Tillstånd kan även krävas enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Dessa bestämmelser reglerar tillståndsplikten där det i verksamheten eller åtgärden ingår eller avses ingå farliga ämnen i sådan omfattning att det innebär en miljöfarlig hantering.

Det krävs vanligtvis även tillstånd vid ändringar av tillståndspliktiga verksamheter.

Vissa miljöfarliga verksamheter omfattas även av industriutsläppsförordningen (2013:250) och benämns industriutsläppsverksamheter ("IED-verksamheter"). För den miljöfarliga verksamhet som benämns industriutsläppsverksamhet gäller särskilda bestämmelser. Till exempel avseende bästa tillgängliga teknik (BAT), kunskap om föroreningar (statusrapport) och miljörapportering.

Branschspecifik information

 Content Editor

Att söka tillstånd

Observera att rapporten ännu inte har uppdaterats utifrån de nya reglerna om samråd som trädde i kraft den 1 januari 2018.

I Länsstyrelsens diarium registreras dagligen nya ärenden och handlingar i pågående ärenden liksom beslut i ärenden. Via diariet kan man alltså följa vad som händer i ett specifikt ärende.