Driftstörningar eller incidenter

På den här sidan hittar du information om hur du ska rapportera driftstörningar och incidenter enligt miljöbalken och Sevesolagstiftningen då Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Om det i verksamheten inträffar en driftstörning eller liknande händelse, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.  

Verksamheter, som omfattas av Sevesolagstiftningen ska även omgående kontakta Länsstyrelsen vid allvarliga olyckor och händelser samt tillbud, som kunde ha lett till en allvarlig kemikalieolycka. Denna rapportering är viktig för att Länsstyrelsen ska kunna genomföra tillsyn enligt 17§ Sevesoförordningen.  

Tillsynsmyndigheten ska enligt 10 kap. 11 § miljöbalken genast underrättas om det upptäcks en förorening, som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller i miljön.

Rutin för rapportering av driftstörningar eller incidenter

Mer information och blankett för rapportering av driftstörningar eller incidenter.