Driftstörningar eller incidenter

När Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för din anläggning kan du rapportera driftstörningar och incidenter enligt miljöbalken och Sevesolagstiftningen här i vår e-tjänst. Om kommunen är tillsynsmyndighet får du vända dig till respektive kommun.

Om det i verksamheten inträffar en driftstörning eller liknande händelse, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas.

Tillsynsmyndigheten ska även genast underrättas om det upptäcks en markförorening, som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller i miljön.

Läs mer under e-tjänsten om vad som är viktigt att rapportera.

Underrättelse om driftstörning

Underrätta oss via vår e-tjänst för driftstörning

Vid allvarliga händelser ring Länsstyrelsen.

Vardagar under kontorstid

  1. I första hand söks ordinarie ansvarig handläggare.
  2. I andra hand kontaktas miljöskyddsavdelningen administration, via länsstyrelsens växel på telefonnummer 010-224 40 00.

Utanför normal kontorstid

Använd e-tjänsten ovan.

Vid mindre incidenter är det tillräckligt med rapportering via e-tjänsten. I tveksamma fall bör telefonkontakt alltid tas.

Vid allvarliga händelser som rapporteras till SOS-alarm får Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TIB) rapport om händelsen via SOS-alarm. Personal från miljöskyddsavdelningen kan då vid behov kontaktas via tjänsteman i beredskap även utanför normal kontorstid.

Sevesoanläggningar

Verksamheter, som omfattas av Sevesolagstiftningen ska alltid omgående kontakta Länsstyrelsen vid allvarliga olyckor och händelser samt vid tillbud som kunde ha lett till en allvarlig kemikalieolycka. Denna rapportering är viktig för att Länsstyrelsen ska kunna genomföra tillsyn enligt 17§ Sevesoförordningen.

Att tänka på när du rapporterar

Vid den första rapporteringen är det viktigt att det framgår vad som har hänt och hur omfattande konsekvenserna är eller riskerar att bli. Följande uppgifter bör finnas med:

  • Vilken anläggning som händelsen inträffat på – gärna med anläggningsnummer
  • Beskriv händelsen och preliminär orsak
  • Om det skett utsläpp till vatten eller luft eller annat
  • Vilket/vilka ämnen (säkerhetsdatablad om det finns)
  • Utsläppta mängder
  • Preliminär bedömning av konsekvenser av händelsen
  • Vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder ni planerar