Ändring av tillståndspliktig anläggning

Mål: ärendet tar 2,5 månader*

 * Du ska få en reaktion från Länsstyrelsen inom sex veckor från det att anmälan kommit in. Exempel på svar kan vara kompletteringsbegäran, förbud eller beslut om försiktighetsmått.

När ska en anmälan göras?  

I miljöbalken finns krav på att ändringar av tillståndspliktiga verksamheter ska anmälas till tillsynsmyndigheten innan ändringen får påbörjas.  

Om du ska göra ändringar i verksamheten kan det räcka med att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten, ibland behövs det bara information. Om ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt krävs en ny prövning av tillståndet enligt miljöbalken.

Vid ändringar som gör att ett villkor i tillståndet inte kan hållas, eller som i sig är tillståndspliktig, krävs också alltid en ny tillståndsprövning. Anmälningsplikten regleras i 1 kap. 11 § (SFS 2013:251) Miljöprövningsförordningen.  

Stäm gärna av med din tillsynshandläggare innan anmälan skickas in. Det besparar både dig och myndigheten tid.

Ändring av tillståndspliktig verksamhet

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet via vår e-tjänst

När du ska skicka in anmälan

Skicka gärna in din anmälan digitalt till via e-tjänsten ovan. Anmälan ska skickas in i god tid (minst 6 veckor) innan verksamheten förändras. En utförlig och komplett anmälan hjälper oss att ge dig ett snabbt besked.    

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?  

När din anmälan kommit in till Länsstyrelsen görs en bedömning om den innehåller tillräckligt med uppgifter för att vi ska kunna fatta beslut. Ibland behöver anmälan kompletteras.

Vanligtvis skickas också anmälan till kommunens miljönämnd för synpunkter. Andra remissinstanser kan också bli aktuella beroende på vad ändringen gäller.

När synpunkter kommit in och ärendet är utrett kan Länsstyrelsen ta beslut om vissa försiktighetsmått, besluta att det behövs tillstånd för ändringen eller förbjuda ändringen.

I okomplicerade fall kan Länsstyrelsen också ge ett mycket kortfattat svar, exempelvis att anmälan har mottagits och att ingen ytterligare information krävs.