Anmälan om mindre ändring av tillståndspliktiga anläggningar

Mål: ärendet tar 2,5 månader

Utfall förra månaden: ärendet tar 10 månader

Öppna ärenden senaste månaden: 22

   
 

 * Du ska få en reaktion från länsstyrelsen inom sex veckor från det att anmälan kommit in. Exempel på detta är kompletteringsbegäran, förbud eller beslut om försiktighetsmått.

När ska en anmälan göras?  

I miljöbalken finns krav på att ändringar av tillståndspliktiga verksamheter ska anmälas till tillsynsmyndigheten innan ändringen får påbörjas.  

Om du ska göra ändringar i verksamheten kan det räcka med att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten, ibland behövs det bara information. Om ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt krävs en ny prövning av tillståndet enligt miljöbalken.

Vid ändringar som gör att ett villkor i tillståndet inte kan hållas, eller som i sig är tillståndspliktig, krävs också alltid en ny tillståndsprövning. Anmälningsplikten regleras i 1 kap. 11 § (SFS 2013:251) Miljöprövningsförordningen.  

Stäm gärna av med din tillsynshandläggare innan anmälan skickas in. Det besparar både dig och myndigheten tid.

Vad bör en anmälan innehålla?  

En anmälan bör innehålla uppgifter om den planerade ändringen, dess förväntade miljöpåverkan samt vissa administrativa uppgifter. Använd blanketten som ett försättsblad till anmälan och bifoga de bilagor som behövs. Läs i vägledningen vad en anmälan bör innehålla.

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

Vägledning till anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

När du ska skicka in anmälan

Skicka gärna in din anmälan digitalt till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Anmälan ska skickas in i god tid (minst 6 veckor) innan verksamheten förändras. En utförlig och komplett anmälan hjälper oss att ge dig ett snabbt besked.    

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?  

När din anmälan kommit in till Länsstyrelsen görs en bedömning om den innehåller tillräckligt med uppgifter för att vi ska kunna fatta beslut. Ibland behöver anmälan kompletteras.

Vanligtvis skickas också anmälan till kommunens miljönämnd för synpunkter. Andra remissinstanser kan också bli aktuella beroende på vad ändringen gäller.

När synpunkter kommit in och ärendet är utrett kan Länsstyrelsen ta beslut om vissa försiktighetsmått, besluta att det behövs tillstånd för ändringen eller förbjuda ändringen.

I okomplicerade fall kan Länsstyrelsen också ge ett mycket kortfattat svar, exempelvis att anmälan har mottagits och att ingen ytterligare information krävs.