Miljöprövningsdelegationen

Miljöprövningsdelegationen är den funktion inom Länsstyrelsen som fattar beslut i alla ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller ändring av tillstånd eller villkor för sådana verksamheter.

Delegationens beslut fattas av en ordförande (jurist) och en miljösakkunnig. Stora delar av den praktiska handläggningen av ärendet sköts av en miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsens enhet för miljöprövning. Delegationen fattar därefter beslut mot bakgrund av ansökan, inkomna synpunkter och våra egna kunskaper.

Beslutet ska främja miljöbalkens mål att tillförsäkra människorna en långsiktigt hållbar utveckling och skydd mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska bevaras liksom den biologiska mångfalden. En god hushållning med mark och vatten liksom med material och råvaror ska eftersträvas.

Följande personer har förordnande som ordförande, ersättare eller miljösakkunniga i delegationen:
Anders Hjalmarson, ordförande
Sabine Lagerberg, ordförande
Anders Hjalmarsson, ordförande
Lena Thulin-Plate, miljösakkunnig
Marika Lundmark, miljösakkunnig
Jörgen Hammarström, miljösakkunnig
Birgitta Alexandersson, miljösakkunnig