Tillstånd till täktverksamhet

Att söka tillstånd för täkter följer samma prövningsförfarande som annan miljöfarlig verksamhet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som föreskrivs i lagstiftningen.
Bergtäkt

Det finns vissa saker som är speciellt viktiga att tänka på i prövningsprocessen för täkter.

Samråd

Om det årliga planerade uttaget för täktverksamheten är större än
25 000 ton per år eller om verksamheten kommer att uppta en yta större än 25 ha så ska verksamheten alltid antas medföra betydande miljöpåverkan och då ska verksamhetsutövaren samråda med en större krets som kan antas bli berörda innan ansökan lämnas in. 

Innehållet i ansökan

Länsstyrelsen har tagit fram en checklista  över vad en ansökan om täkttillstånd bör innehålla, se länk till höger.

Ekonomisk säkerhet

För att få tillstånd måste verksamhetsutövaren ställa ekonomisk säkerhet för efterbehandlingen och för villkoren i täkttillståndet. Säkerheten ska motsvara kostnaderna för att göra i ordning området efter avslutad täkt.