Täkter

Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, grus och torv. Materialet används sedan i samband med exempelvis anläggning av vägar och byggnader och tillverkning av asfalt och betong samt växtförädling och energi.
Sorteringsverk i bergtäkt

Det krävs, med vissa undantag, tillstånd enligt 9 kap MB för att få bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. Beredning av en ansökan sker på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet och beslut fattas av miljöprövningsdelegationen.

För täkt av torv för energiändamål krävs särskilt tillstånd, koncession (se sida i vänstermenyn) från Länsstyrelsen enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.