Husbehovstäkt

Med en husbehovstäkt menas en täkt (till exempel grus-, sand- eller bergtäkt) som är avsedd enbart för markägarens husbehov inom den egna fastigheten/brukningsenheten.

Materialet som bryts kan till exempel användas för att underhålla en väg eller bygga om ett hus. Det får inte avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.   

Anmälningsplikt till kommunen

Husbehovstäkter är normalt inte tillståndspliktiga, men anmälningsplikt till kommunen gäller för:

  • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
  • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd).
  • Täkt för markinnehavarens husbehov av torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller mer än 50 000 m3 torv (totalt uttagen mängd).

När ska anmälan till kommunen ske?

Anmälan ska ske senast sex veckor innan det totala uttaget i täkten överskrider 10 000 ton. Verksamhetsutövaren är skyldig att känna till omfattningen av de husbehovsuttag som görs. Detta bör ske genom dokumentation och uppmätning före, under och efter avslutad täkt. Verksamhetsutövaren är skyldig att utöva egenkontroll enligt miljöbalken.

Anmälningsplikt till kommunen gäller även för att driva kross- eller sorteringsverk inom områden med detaljplan eller områdesplan. Inom andra områden gäller anmälningsplikten om verksamheten ska bedrivas längre tid än trettio dagar under en tolvmånadersperiod.  

Samrådsplikt till Länsstyrelsen

Husbehovstäkter med uttag av mindre än 10 000 ton naturgrus eller berg, eller mindre än 50 000 m3 torv eller uttag av andra jordarter är ofta samrådspliktiga enligt 12 kap. 6 § miljöbalken eftersom de väsentligen kan påverka naturmiljön.

Det kan till exempel gälla:

  • Ny husbehovstäkt i orört område.
  • Om husbehovstäkten ligger i ett känsligt område med avseende på till exempel landskapsbild, geologi, flora eller fauna.  

Kontrollera naturvärden

Vi rekommenderar att man kontaktar Länsstyrelsens naturavdelning för kontroll av naturvärdena på platsen innan uttag påbörjas. 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller och ska följas, även om tillstånd inte behövs. Det är viktigt att ta hänsyn till grannar, till exempel vad gäller damm och buller, enskilda brunnar, att förvara oljor och kemikalier på ett säkert sätt och att begränsa påverkan på naturen så mycket som möjligt.

Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken